Cherga BG

За нас

Фондация Черга е неправителствена организация, регистрирана в обществена

полза в Централния регистър на Министерство на правосъдието

под номер 20120514015

Мисия: Създаването на реални условия за младите хора за повишаването на знанията и уменията им, стимулиране на културните и творческите им интереси и насърчаване на предприемачеството им.

Цели:

1. Развитие и утвърждаването на духовни ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура и в частност за създаване на условия за повишаване знанията и уменията на млади хора за работа с продукти на информационните технологии, приложение на информационните технологии за създаване на проекти в областта на изкуството;

2. Развитие и диверсификация на културния и селски туризъм за млади хора, популяризирането на културното наследство, включително нематериалното – чрез насърчаване/съживяване на традиционни занаяти и обичаи;

3. Изграждане на капацитет и насърчаване на предприемачеството в областта на културните и творческите индустрии. Насърчаване на инвестициите в образование, ориентирани към постигане на социално-икономическо въздействие върху младите;

4. Насърчаване на сътрудничеството и взаимодействието между културни и образователни институции и организации, ориентирано към младите хора;

5. Създаване на възможности за публичност в управлението чрез въвеждане и работа по регламенти, показващи пълна прозрачност за вземане на решения за всички нива.

5.1. Изграждане на системи за противодействие на корупционни практики и създаване на предпоставки за елиминирането на такива.

5.2. Оптимизиране на системи за обучение, повишаване на квалификацията и тестване на знанията.

5.3. Създаване на системи за обучение на деца, ученици, учители и преподавателски кадри и специалисти за работа в антикорупционна среда;

6. Стимулиране гражданската активност в условията на членство на България в Европейския съюз – стопански и поведенчески модели.

6.1. Популяризиране на демократичните механизми и практики от страните с развита демокрация в областта на публичната изява – достъп до медиите, комуникации.

6.2. Стимулиране на иновационното предприемачество;

7. Насърчаване на диалога и взаимодействието с държавата, местното самоуправление и стопанските организации при решаване на обществено значими проблеми – образование, квалификация, местно самоуправление и демокрация;

8. Консултиране на държавни организации и институции за създаване на форми, структури и контакти между хора, институции и организации със страните, съседки на България – стопански, културен и образователен обмен;

9. Осигуряване на прозрачност в дейността на организацията и налагане на механизми, гарантиращи изпълнението на волята на учредителите и дарителите.

 

ЕИК: 176263784

София 1138, бул. „Самоковско шосе“2Л

Търговски център „Боила“ ет.3

Тел.:02/4341234; факс: 02/4183847

e-mail: office@cherga.bg

Сайт: www.cherga.bg

 

КИД: 9499 – Дейност на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде