Cherga BG

В СОФИЯ СЕ ПРОВЕДЕ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ В РАМКИТЕ НА КАМПАНИЯТА „ШАНС ЗА ЩАСТЛИВО БЪДЕЩЕ”

IMG_6637На 25.06.2013 г. от 18:00 часа в гр. София, кв.“Факултета“, читалище „Ромска звезда“ се проведе фолклорен фестивал с участиетона клубовете за извънкласна дейност към 75 ОУ „Тодор Каблешков“: „Историята на моето семейство“, „Общуване чрез танц“, „Вариете“, „В света на игрите“, „Творчеството на боичките”, „Виртуално пътешествие из България”; „Сръчковци – математици”, „Традиционната кухня у нас и по света”, „Аз архивирам”и други. В програмата на фестивала се включиха над 300 деца.

IMG_6639Фестивалът е част от кампанията „Шанс за щастливо бъдеще” по проект „ПОСОКА:семейство”, който се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, с бенефициент Министерство на здравеопазването и в партньорство с Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето. Общата стойност на проекта е 1 972 503, 62 лв.

IMG_6654Във фестивала се включиха ученици от клубовете за извънкласна дейност към 75 ОУ „Тодор Каблешков“: „Историята на моето семейство“, „Общуване чрез танц“, „Вариете“, „В света на игрите“, „Творчеството на боичките”, „Виртуално пътешествие из България”; „Сръчковци – математици”, „Традиционната кухня у нас и по света”, „Аз архивирам”, „Да обиколим света с английски език”, „Виртуално пътешествие из европейските столици”, „Как да се държим и обличаме в обществото”, „Тайните на флората и фауната в света”, „В света на игрите”, „Приказен свят”, „Футбол”, „Баскетбол” и други.

Официални гости на събитието бяха г-н Антон Сивков – директор на 75 ОУ „Тодор Каблешков“ и г-жа Тони Хараланова – местен координатор по проект „ПОСОКА: семейство“, г-жа Диана Владимирова Старши Експерт в РИО София-град.

Кампанията е насочена към:

  • Родители на деца на възраст 0-3 годишна възраст от общността, които са в риск от изоставяне;
  • Семейства на близки роднини на родителите на деца от 0-3 г., настанени в избраните за пилотни Домове за медикосоциални грижи за деца (ДМСГД);
  • Специализиран персонал, ангажиран с грижите за децата в пилотните ДМСГД;
  • Бъдещи родители – учениците в горна училищна възраст, млади хора от уязвими общности и др.;
  • Местни общности, професионални и граждански организации

Целта на проекта е да се подготвят за преструктуриране ДМСГД за деца от 0 до 3-годишна възраст чрез извършване на целенасочена подготвителна дейност в 8 пилотни области: Габрово, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, София, Русе, Търговище.

Предвижда се ДМСГД в пилотните градове да бъдат преструктурирани и да предлагат нов вид алтернативни социални услуги като семейноконсултативни центрове, дневни центрове за деца с увреждания и заместваща грижа за деца под закрила, центрове по приемна грижа и осиновяване, специализирана резидентна услуга за заместваща грижа и спешен прием (ЦНСТ) и центрове за майчино и детско здраве.

Проект „ПОСОКА: семейство“ цели да създаде пилотен иновативен модел за преструктуриране на ДМСГД, който поетапно да се въведе в национален мащаб. Той създава основа за извеждане на децата от 0 до 3 г. oт институциите и за осъществяване на реинтеграционни процеси на целевите групи и допринася за трайно социално включване в живота на общността. 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерство на здравеопазването носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.  

Add comment

− 4 = 4