Cherga BG

В Пловдив Тех Парк представиха иновативна платформа за граждански мониторинг

Уеб платформата за осъществяване на граждански мониторинг и контрол
върху действията на администрацията с оглед подобряване на правната рамка за
кооперативните структури в България е част от от дейностите по проект:
„Подобряване на гражданското участие при актуализиране на правната рамка за
кооперативните структури в България” по Договор BG05SFOP001-2.009-0012-M001,
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро
управление“ 2014-2020г., съфинансирани от Европейския социален фонд на
Европейския съюз. Изпълнител на проекта е Българската асоциация на кредитните
кооперации и организациите за микрофинансиране (БАККОМ).

При голям интерес от страна на медиите и гражданите протече проведената
днес пресконференция в Ивент Център „Махатма Ганди” на Пловдив Тех Парк. В
представянето взеха участие Иван Попов – Изп. директор на БАККОМ и ръководител на
проекта, Димитър Гишин – представляващ фондация „Международен институт за
изследване на кооперациите” и Виделина Гандева – изп. директор на „Орфей Клуб
Уелнес” АД – партньори по проекта.
„Хортата имат нужда да се сдружават и да разполагат със средства и
икономически механизми, за да произвеждат и реализират успешно своята продукция.
Ние черпим опит от европейските примери, без да ги копираме, в нашите условия, как
да подобрим потенциала на кооперациите. И на първо място това може да стане чрез
подобряване на правната рамка на тези структури и то с активното участие на
гражданите. Точно затова създадохме тази платформа, където всеки може да зададе
въпроси и да получи отговори, както и да сатне част от гражданска общност, която да
възроди тези структури и да подобри тяхната дейност”, каза г-н Попов по време на
презентацията на дейностите по проекта. Демонстирана беше самата платформа и
работата с нея.


Димитър Гишин разясни правните аспекти на кооперативния живот в България
и възможностите за подобряване на кредитирането им. Той напомни на
присъстващите различните форми на гражданска активност и призова към ефективното
им използване. Той изказа благодарност към Васка Стоянова – изп. директор на
Пловдив Тех Парк, за предоставената модерна презентационна зала.
„Ние приехме да бъдем партньори по проекта по дейност 8 – Популяризиране
на дейностите, тъй като работим в дългогодишно сътрудничество с БАККОМ и
дружество Орфей Клуб Уелнес подкрепя гражданското участие като прозрачен и
ефективен подход на работа, кооперативните структури като сдружения с голям принос
за увеличаване на икономическата ефективност на различните отрасли и патформената
икономика като иновативен модел за най-успешно популяризиране и комуникация.”,
сподели Виделина Гандева. Тя благодари ни медиите „Марица”, Клуб Орфей, Фин ТВ и
Финанс БГ за подкрепата.

На участниците в пресконференцията бяха раздадени информационни
материали по проекта. Зададени бяха адекватни въпроси и направени добри
предложения в процеса на дискусията.

Обявена беше датата 23 юни 2020 г. за провеждане на кръгла маса по проекта,
която ще се проведе от 10.00 часа на същото място.

Add comment

− 1 = 9