Cherga BG

Усмивки и доброто настроение събра деца и родители на фолклорен фестивал в Русе

11

ESF

ПРОЕКТ BG051PO001-5.2.10-0001 „ПОСОКА: семейство”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдещe

На 16.10.2013г. от 16:00 ч. в гр. Русе, ж.к. “Родина”, ул.”Сърнена гора” № 36, DSC00309ОУ”Олимпи Панов“ се проведе фолклорен фестивал с участието на възпитаниците от от училището домакин ОУ „Олимпи Панов“, детска група “Звездица” към дом „Надежда“ Русе и Комплекс за социални услуги Русе.

Гостите на музикалното събитие бяха посрещнати от усмихнати детски лица, а за доброто настроение допринесе богатата вокална и танцова програма. Организаторите бяха подготвили игри за публиката с награди, а за всички присъстващи имаше лакомства и изненади.

Фестивалът е част от проекта „ПОСОКА:семейство“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, с подкрепата на Министерство на здравеопазването и в партньорство с Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето.

Фестивалът беше посетен от много деца и родители от на град Русе, което спомогна както за превръщането му в един хубав празник за града, така и за популяризиране целите на проекта.

 

DSC00355ПОСОКА: семейство” цели да създаде пилотен иновативDSC00393ен модел за преструктуриране на ДМСГД, който поетапно да се въведе в национален мащаб. Създава основа за извеждане на децата от 0 до 3 г. oт институциите и за осъществяване на реинтеграционни процеси на целевите групи и допринася за трайно социално включване в живота на общността.

Целта на проекта е да се подготвят за преструктуриране ДМСГД за деца от 0 до 3-годишна възраст чрез извършване на целенасочена подготвителна дейност в 8 пилотни области: Габрово, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, София, Русе, Търговище.

Предвижда се ДМСГД в пилотните градове да бъдат преструктурирани и да предлагат нов вид алтернативни социални услуги като семейно консултативни центрове, дневни центрове за деца с увреждания и заместваща грижа за деца под закрила, центрове по приемна грижа и осиновяване, специализирана резидентна услуга за заместваща грижа и спешен прием /ЦНСТ/ и центрове за майчино и детско здраве.

Кампаниията е насочена към: Родители на деца на възраст 0-3 годишна възраст от общността, които са в риск от изоставяне; Семейства на близки роднини на родителите на деца от 0-3 г., настанени в избраните за пилотни Домове за медикосоциални грижи за деца (ДМСГД); Специализиран персонал, ангажиран с грижите за децата в пилотните ДМСГД; Бъдещи родители – учениците в горна училищна възраст, млади хора от уязвими общности и др.; Местни общности, професионални и граждански организации.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерство на здравеопазването носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане. 1

Add comment

8 + 1 =