Cherga BG

Project: CB005.1.22.054 Conservation of natural and cultural heritage – a common European goal

Project: CB005.1.22.054
Conservation of natural and cultural heritage – a common
European goal

 

  1. Цели на проекта/ Objectives of the project:

По-добро използване на туристическия потенциал в трансграничния регион, прилагане на иновативни подходи и методи, както и на мерки за популяризиране на културното наследство от двете страни на границата. Чрез изпълнението на технически проекти се прави още една стъпка към устойчивото развитие на туристическия сектор в трансграничния регион, което ще съдейства за позиционирането на град Созопол и град Къйъкой като международни туристически дестинации.
Better use of tourist potential in the cross-border area, implementation of innovative approaches and methods and implementation of measures to promote cultural heritage on both sides of the border. By implementing technical projects, one more step towards the sustainable development of the tourism sector in the cross-border region will be made, which will contribute to the positioning of the town of Sozopol and the city of Kiyikoy as international tourist destinations..

      2.  Дейности/ Activities:

-Фондация „Приморско-2004” – изготвяне на проектна техническа документация с наименование: „Благоустрояване и експониране на Панорамна алея в Археологически резерват „Античния град Аполония” – гр. Созопол”.

-Община Къйкьой – изготвяне на технически проекти за опазване и реставрацията на улици в старата част на Къйъкой, които осигуряват достъп до основни туристически места в резервата като Стария морски фар, крепостните стени и порти, и др.

-Primorsko-2004 Foundation – elaboration of project technical documentation entitled: “Development and exhibition of Panoramic Alley in the Archaeological Reserve The Ancient City of Apollonia – Sozopol”.

-Kiyiköy Municipality – elaboration of technical projects for the preservation and restoration of streets in the old part of Kiyiköy, which provide access to major tourist spots in the reserve such as the Old Sea Lighthouse, the fortress walls and gates, etc..

      3. Очаквани резултати/ Expected results:

Резултатите от изпълнението на проекта ще бъдат: изградени технически проекти на значими обекти на природното и културното наследство; изработена стратегия за устойчив туризъм в трансграничния регион; приложен устойчив подход, обвързан с ангажираността на всички заинтересовани страни; позиционирането на град Созопол и град Къйъкой като международни туристически дестинации, водещи в трансграничния регион. Проектът ще допринесе и за развитието на т.нар. „нов туризъм” – опазващ, приобщаващ и благодатен.
The results of the project implementation will be: technical projects of significant sites of the natural and cultural heritage; a developed strategy for sustainable tourism in the cross-border region; applied sustainable approach, related to the commitment of all stakeholders; the positioning of the town of Sozopol and the city of Kiyikoy as international tourist destinations, leading in the cross-border region. The project will also contribute to the development of the so-called “new tourism” – protective, inclusive and gracious.

     4. Целеви групи/Target groups:

Малки и средни предприятия, работещите в или подпомагащи сектора туризъм. Местното население, бизнесмени, гости и туристи, посещаващи реновираните обекти.
Small and medium enterprises, part of the local population, working in or supporting the tourism sector. The local population, businessmen, guests and tourists visiting renovated sites.

    5. За Проекта/For the Project:

Проектът “Опазване на природното и културно наследство – обща европейска цел” се изпълнява в рамките на първата покана за участие в програмата Interreg-IPA CBC Bulgaria-Turkey.

Партньори по проекта:
Община Kiyikoy / Водещ партньор / Турция

Фондация Приморско-2004 – PP2 / България
Продължителност на проекта: 12 месеца (август 2017 г. – август 2018 г.)
Бюджет на проекта: 100.909,24 EUR
The project Conservation of natural and cultural heritage – a common European goal is implementing under the 1st call of the Interreg-IPA CBC Bulgaria-Turkey Programme.

Project Partners:
Kiyikoy Municipality/ Lead Partner / Turkey

Primorsko-2004 Foundation – PP2 / Bulgaria
Project duration: 12 months (August 2017- August 2018)
Project Budget: 100.909,24 EUR

 

Биляна Котева

Add comment

41 − 35 =