Cherga BG

Филтър - ПП Странджа

Природен парк Странджа: приключение за сетивата

Природен парк Странджа е най-голямата защитена територия в България и е част от Европейската екологичната мрежа Натура 2000. Странджа е разположена в най-югоизточната част на Балканския полуостров. Изключителното...

Европроект ще спомага за подобряване опазването и възстановяването на застрашени местообитания в ПП “Странджа”

ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК „СТРАНДЖА” 8162 гр. Малко Търново, ул. “Янко Маслинков” №1, тел./факс: 05952/ 36 35, e-mail: park@strandja.bg Проект„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”” Проектът се...