Cherga BG

Стартира проект на Министерство на регионалното развитие

112233

БЕНЕФИЦИЕНТ       Министерство на регионалното развитие

 

Директорът на дирекция „Сигурност“ представи проект „Оптимизиране и интегриране на геопространствена информационна система на Министерство на регионалното развитие“.

Проектът се осъществява по Оперативна програма „Административен капацитет“ – бюджетна линия BG051PO002/12/3.2-03, Договор 12-32-3/2012-11-16, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Той е с обща продължителност 18 месеца и предвижда усъвършенстване на съществуващата система за подобряване на информационно-комуникационната среда, осигуряване на оперативна съвместимост по отношение на базови геоданни, използвани от различни ГИС и гарантиране на модерно обслужване чрез предоставяне на WEB-услуги. Изпълнителят на проекта е Консорциум РЕГИС ДЗЗД, с членове „Йоана 05“ЕООД и ЕСРИ България ООД.

Идеята е в системата да бъдат интегрирани свободно предоставени данни  от различни административни звена, така че за гражданите, бизнеса и институциите да бъде осигурен бърз и лесен достъп до единна информационна система, каза Лидия Благоева, ръководител на проекта. Целта е след оптимизацията системата да гарантира бърза визуализация на търсените данни. Сред заложените конкретни цели по проекта са също осигуряване на възможност за връзка и интерактивна визуализация на геоданни от системи в централните и други администрации, използващи или създаващи геопространствена информация и  осигуряване на публичен и специализиран достъп при непрекъснат режим на работа, достоверност на предоставяната от МРР информация и възможност за използване на единна система от базови слоеве от всички заинтересовани страни – администрация, бизнес, граждани, при спазване изискванията INSPIRE и закона за достъп до пространствените данни.

Публичният достъп до базата данни чрез единна ГИС може да улесни значително инвестиционния процес и би спомогнал за предотвратяване на злоупотреби.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа  на  Оперативна програма  „Административен капацитет“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Add comment

15 − 8 =