Cherga BG

Организиране на информационни дни в изпълнение на дейности по проект „Непознатата България – Откритието – Западни покрайнини”

3

П О К А Н А

LOGO_NepoznatataBulgariaОтносно: Организиране на информационни дни в изпълнение на дейности по проект „Непознатата България – Откритието – Западни покрайнини”.

Партньори по проекта: Община Трън, Община Брезник, Община Драгоман, Община Сливница

Уважаеми дами и господа,

„БИК – Българска издателска компания“ АД съвместно с общините партньори по проекта, имат удоволствието да Ви поканят на поредицата от информационни дни за представянето на проект „Непознатата България – Откритието – Западни покрайнини”.

Информационните дни имат за цел да представят възможностите за различни видове туризъм на територията на общините Трън, Брезник, Драгоман и Сливница – екологичен, културен и поклоннически, а също така и туристическите обекти от района „Непознатата България – Откритието…“.

Целта на срещите е: да подобрят осведомеността за природното, културно и историческо наследство на територията на четирите общини, разпространение на подходяща информация сред туристическия бизнес и местното население, насърчаване на ефективната двустранна комуникация, участие и ангажиране на местния бизнес в разработването и разрешаването на общи проблеми.

Информационният ден във всяка община, ще се проведат съгласно приложения график и дневен ред.

Всеки който желае да участва, моля да попълни приложената форма за участие.

За повече информация:

Александрина Попецова, тел. 0893/329 674, e-mail: reklama1@cherga.bg

Приложение: Дневен ред, график и регистрационен формуляр.

*Регистрацията на присъстващите ще се извърши на място, в деня на съответното събитие.

Дневен ред

В изпълнение на Проект „Непознатата България – Откритието – Западни покрайнини”, който се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013), Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. №: BG161PO001/3.2-02/2011/028,

БИК – Българска издателска компания“ АД съвместно с общините партньори по проекта, организират информационен ден.

Място за провеждане: съгласно приложен график

Дата: съгласно приложен график

Начален час: 13:00

13:00 – 13:30 Регистрация на участниците в информационния ден

13:30 – 13:45 Откриване на информационния ден от представител на БИК АД и представяне на официалните лица.

13:45 14:15 Представяне на Проект „Непознатата България – Откритието – Западни покрайнини”.

Лектор: Екатерина Цветанова – Ръководител проект

14:15 – 15:15 Представяне на туристическите обекти на територията на туристическия район „Непознатата България – Откритието…“.

Лектори: Екатерина Цветанова – Ръководител проект и екипа за управление на проекта

15:1515:45 Възможност за задаване на въпроси

15:45 Закриване на информационния ден

15:50 Кетъринг за всички участници

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ПО ПРОЕКТ

Непознатата България – Откритието – Западни покрайнини”

Дата

Място на провеждане

05.06.2014г.

гр. Сливница, Община Сливница, етаж 1, Голяма заседателна зала

10.06.2014г.

гр. Брезник, Читалище „Просвещение”, Малък салон

24.06.2014г.

гр. Драгоман, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 12, Конферентна зала на СОУ „Христо Ботев“

01.07.2014г.

гр. Трън, Народно читалище „Гюрга Пинджурова-1895г.“, вход „Камерна зала“, втори етаж

Гр. София

Предстои уточнение на датата и място на провеждане

Този документ е създаден в рамките на проект с рег. № BG161РО001/3.2-02/2011/028 „Непознатата България – Откритието – Западни покрайнини”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието му се носи от община Трън и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

Add comment

82 − = 81