Cherga BG

Община Свиленград планира Фестивал на средновековни битки в обновени исторически забележителности

Община Свиленград планира организирането на Фестивал на средновековните битки с цел популяризиране на обновени културно-исторически обекти в района на с. Мезек. Това съобщи инж. Иванка Димитрова на заключителната пресконференция по проекта BG161PO001/3.1-02/2009/002 “С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”. В рамките на проекта Средновековната крепост и Тракийска куполна гробница край с. Мезек бяха допълнени с множество атракции, целящи повишаване на туристическия поток в региона.

DSCN9695Това е проект, който променя облика на едно населено място, използвайки неговата история и архитектура и показващо на преден план направеното от нашите предшественици.”, заяви кметът на Община Свиленград инж. Георги Манолов. „Мезек е пример за това как трябва да се работи във всяко едно кътче от България”, допълни той.

Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият бюджет на проекта е 3 142 267,50 лв., от които съфинансиране от ЕФРР: 2 670 927.37 лв., съставляващи 85% от общите допустими разходи по проекта. Приносът на Община Свиленград е 471 340.13 лв., съставляващи 15% от общите допустими разходи по проекта. Срокът за изпълнение на проектните дейности е 24 месеца.

За първи път Община Свиленград осъществява проект, който има за цел да реализира приходи. Реновираните обекти в с. Мезек означават нови работни места, повече туристи и промяна във възприятието на местните хора за региона ни.”, заяви инж. Димитрова, ръководител на проекта. „От откриването на обновените атракциони посетителите са се увеличили двойно. Те си тръгват от гробницата и крепостта изключително впечатлени от видяното.”, допълни тя.

Районът вътре и около реставрираната по проекта Средновековна крепост край с.Мезек е обособен като „Средновековен атракцион”. Декори на стражева стая и оръжейна са експонирани на крепостта, а наоколо е разположен военен лагер с палатки, шатри, военно снаряжение и манекени в автентични костюми. Целият район е издържан в духа на Средновековието, а туристите могат да станат част от него, обличайки се в типични за епохата облекла и да участват с игри. Проектът набляга на серия от интерпретативни дейности, една от които е поставянето в Тракийската куполна гробница на холографски изображения на откритите там златни и бронзови украшения. Посетителите вече могат да видят в автентичната им среда ценните находки, които се съхраняват в Националния археологически музей към БАН, чрез триизмерните им холограми. Цялостното възстановяване и трайно експониране на културно-историческото наследство на територията на с. Мезек е допълнено и от извършване на инфраструктурни дейности, включващи ремонти и подобрения на двата пътя, водещи до туристическите обекти в района. За любителите на колоезденето е изградена велопътека с обща дължина 7,250 км. Пътят, водещ до Тракийската гробница, е превърнат в терен за Стрийт арт изкуството – изрисувани са 600 кв.м от него, а по маршрута са поставени 50 м преносими платна. И на пътя, и на платната картините отразяват епохата на траките.

 „Този документ е създаден в рамките на проект „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Add comment

− 1 = 2