Cherga BG

Община Дупница проведе проучване сред нерегистрираните безработни лица

Съжаляваме, този текст е наличен само на Английски (Сащ).

Община Дупница изпълни етап 1 и етап 2 от „Интегриран проект за осигуряване на трайна интеграция на маргинализираните общности в Община Дупница”, по Договор за безвъзмездна помощ № BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0002-C0001. В рамките на това изпълнение се осъществи подготовка и провеждане на анкетно проучване. С помощта на експертите, от парнъорските организации, беше изготвена анкетна карта, която е основата за събиране на необходимата информация. При провеждане на проучването, бяха анкетирани всички лица, които са безработни и нямат регистрация в Бюро по труда. Провеждането на проучването и включването на лица в него, се извърши на доброволен принцип. При реализирането на проекта се разчита на вътрешната мотивация на лицата, продиктувана от факта, че са безработни и имат нужда работа и доходи. В края на изпълнението се изготви база данни за нерегистрираните лица и се предприеха мерки за своевременното им регистриране. Така идентифицираните лица, от проведеното проучване, бяха подкрепени със съвети и консултации, в процеса на регистрирането им в Бюрата по труда. С дейността бяха обхванати 150 лица. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси “, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Този документ е създаден в рамките на „Интегриран проект за осигуряване на трайна интеграция на маргинализираните общности в Община Дупница“ по договор за безвъзмездна помощ № BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0002-C0001., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси “, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Таня Кръстанова

Add comment

63 − 59 =