Cherga BG

Община Дупница предоставя услуги за подпомагане на професионалната реализация

Съжаляваме, този текст е наличен само на Английски (Сащ).

Picture1
Изпълнението на „Интегриран проект за осигуряване на трайна интеграция на маргинализираните общности в Община Дупница”, по Договор за безвъзмездна помощ № BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0002-C0001, включва предоставянето на услуги по професионално ориентиране, мотивационно обучение и обучение за професионална квалификация и ключови компетенции, за периода от 01.07.2015 до 31.08.2015г. Професионалното ориентиране допринася за осъществяване на избор, адекватен на потребностите на пазара на труда и на интересите и възможностите на личността. С тази дейност бяха обхванати 600 лица, от целевите групи. Чрез мотивационно обучение се даде възможност на 300 лица за придобиване и развитие на умения и знания, необходими при започване и/или възобновяване на трудовата заетост. Обучението се проведе в няколко основни направления: Специфики на пазара на труда, Подготовка на документи за кандидатстване за работа, Себеутвърждаващо поведение, Подготовка за явяване на интервю с работодател, Изготвяне на план за търсене на работа, Обсъждане на позитивни и негативни техники, като преживявания при търсене на работа, Мобилност в съвременните икономически условия на пазара на труда в региона и България, Избор на реализиране – наемен работник или упражняващ свободна професия. В Обучението за професионална квалификация и ключови компетенции бяха включени 200 лица. В тази дейност се реализираха обучения в няколко направления: Общуване на чужди езици, Дигитална компетентност, Обществени и граждански компетентности, Умение за учене. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Този документ е създаден в рамките на „Интегриран проект за осигуряване на трайна интеграция на маргинализираните общности в Община Дупница“ по договор за безвъзмездна помощ № BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0002-C0001., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси “, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Таня Кръстанова

Add comment

59 − = 57