Cherga BG

Община Дупница осигурява защитена заетост в общински социални предприятия

Picture1
„Интегриран проект за осигуряване на трайна интеграция на маргинализираните общности в Община Дупница”, по Договор за безвъзмездна помощ № BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0002-C0001, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси “, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, осъществява подкрепа, на трайно безработни лица, чрез осигуряване на защитена заетост, в общински социални предприятия. За периода от 14.09.2015г до 14.12.2015 година, беше осигурена временна заетост на 150 лица в Общинско предприятие ПОТОП и на 30 лица в БП Общински пазари.
Община Дупница е една от четирите пилотни общини в страната, които спечелиха правото да реализират интегриран проект за изграждане на жилища за социално слаби граждани по схема BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение”. Проектът “Дом за всеки” приключи през 2015г, като бяха изградени 150 жилища със средна площ 66 кв. метра, разпределени в общо 15 сгради. В тях са настанени 460 човека, които отговарят на критериите за подбор на целевата група по проекта и са с доказани жилищни нужди. С настоящия проект, Община Дупница, цели да се надгради предишния, чрез създаване на социално предприятие. Новото социално предприятие ще поеме дейности по поддръжка на изградения жилищния комплекс: Почистване и поддръжка на  общите части на сградата, поддръжка на зелени площи, техническа поддръжка, организиране контрола на достъп /портиери/, физическа охрана на обекти, социо-консултанти (ситуирани в семейни центрове в близост до ромските квартали, които да оказват съдействие и подкрепа на лица от уязвимите групи), училищни посредници, представителство пред общински и административни органи, събиране на месечни такси , завеждане и поддръжка на домова книга, провеждане на общи събрания, заплащане на режийни разходи. В реализирането на тази дейност Община Дупница ще осигури постоянна заетост на 20 трайно безработни лица.

Таня Кръстанова

Add comment

+ 48 = 50