Cherga BG

Община Дупница изпълнява европейски проект за осигуряване на трайна интеграция

Съжаляваме, този текст е наличен само на Английски (Сащ).

Picture1
Започна изпълнението на „Интегриран проект за осигуряване на трайна интеграция на маргинализираните общности в Община Дупница”, по Договор за безвъзмездна помощ № BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0002-C0001. В проекта са предвидени дейности за предоставяне на услуги на деца, младежи и родители за по-добра адаптация към образователната система и изискванията на пазара на труда, мерки за задържане в образователната система, както и провеждане на курсове за ограмотяване на възрастни. При изпълнението на проекта ще се разработи и ще се осъществи и регулярно проследяване и анализ на изпълнението на индивидуални планове за трайна интеграция, съдържащи конкретни мерки за осигуряване на достъп до пазара на труда, образование, социално включване и десегрегация. Предвидени са и кампания за набиране на крайните бенефициенти по проекта, организиране на публични събития, срещи и дискусии. Проектът е насочен към следните целеви групи: самотни родители, многодетни семейства, уязвими групи на пазара на труда , неактивни и търсещи работа лица, представители на етнически малцинствени групи, хора с увреждания, безработни и възрастни жени, лица в нетрудоспособна възраст. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Този документ е създаден в рамките на „Интегриран проект за осигуряване на трайна интеграция на маргинализираните общности в Община Дупница“ по договор за безвъзмездна помощ № BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0002-C0001., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси “, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Таня Кръстанова

Add comment

44 − 35 =