Cherga BG

Образоваванието в сферата на нематериалното културно наследство

Образоваванието в сферата на нематериалното културно наследство

По тази тема дискутираха изявени експерти от цялата страна на кръгла маса, организирана от Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа и Нов български университет

В разгара на лятото базираният в София Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО и Нов български университет събраха изявени експерти, учени, изследователи и директори на музейни институции от цялата страна на кръгла маса, посветена на образователните практики в сферата на нематериалното културно наследство. Проведе се мащабна дискусия върху методите на преподаване на специалности, свързани с това наследство. По време на събитието, което се проведе на 16 юни, за първи път бяха разгледани проблемите и възможните пътища за развитие на бакалавърските и магистърските програми в българските учебни заведения, в специалностите, които по някакъв начин докосват културата, бита и обичая. Събитие е, че в рамките на дискусията се събраха експерти от цялата страна, които ясно дефинираха проблемите и заплахите, стоящи пред културното наследство, както и необходимостта от прилагане на спешни мерки за опазването му. Изтъкната бе и необходимостта от включването на млади и компетентни специалисти в работата на музеите из страната.

Важна роля в дискусията изиграха принципите, заложени в Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 за опазване на нематериалното културно наследство, тъй като участниците, съвсем очаквано, я припознаха като основен инструмент в изграждането на национални и международни политики. Базов извод е, че образователните програми и популяризирането им са важна част от стъпките по опазване на нематериалното културно наследство, защото именно те подготвят компетентни специалисти, които да работят за опазването му.

Кръглата маса успя да се фокусира върху различни аспекти и предизвикателства, поставени пред българското общество в трудния контекст на глобализиращи се културни практики, като и върху появата на тенденции за превръщане на културните различия в преграда за общуване.

Въпросите, които участниците в това първо по рода си събитие поставиха, нямаше как да бъдат детайлно разгледани и това е само една от причините за желанието на организаторите да продължат тази инициатива. Редица учени изявиха готовност за публикуване на техните доклади в съвместен сборник, който да даде представа за ситуацията и да стане повод за допълнителен интерес и най-вече стимул за реакция и активна позиция при съхранението на културните ни богатства.

Съпътстващо събитие към кръглата маса бе откриването на фото изложба, посветена на нематериалното културно наследство на страните от целия регион. Експозицията представя в текстове и фотографии културното наследство на повече от 15 държави от Югоизточна Европа  и бе разположена в едно от изложбените пространства на Нов български университет. Организаторите вярват, че с това събитие ще събудят любопитството към елементите на нематериалното културно наследство в студентските среди и ще провокира глобална ангажираност сред младите поколения към проблемите на световното културно наследство.

Биляна Котева

Add comment

+ 63 = 66