Cherga BG

Общи условия

Моля, запознайте се с общите условия на сайта преди да го използвате и да извършвате поръчки чрез него:

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Платформите www.cherga, www.shop.cherga.bg и www.orenda.cherga.bg са собственост на фирма „Агенция БИК“ ЕАД , БУЛСТАТ: 175220876;

Партньор в реализирането на отделни дейности на платформата www.cherga и www.shop.cherga.bg, включително на стопанска и нестопанската дейност , е фондация “Черга”; БУЛСТАТ: 176263784; номер на вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Министерство на правосъдието 20120514015, регистрирана спрямо законодателството на Република България.

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между онлайн магазин www.shop.cherga.bg , представлявано от Антоанета Пеева, наричан по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин www.shop.cherga.bg

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
– наименование на Доставчика: ” Агенция БИК “ ЕАД
– седалище и адрес на управление: София, ул. „Самоковско шосе, 2Л, Търговски център „Боила“ ет.3
– адрес за упражняване на дейността: София, ул. „Самоковско шосе, 2Л, Търговски център „Боила“ ет.3
– данни за кореспонденция: гр. София, email: office@cherga.bg,  , тел: 0898777329
– вписване в публични регистри: ЕИК 175220876
– регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG175220876

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА www.shop.cherga.bg,

 1. Електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет shop.cherga.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от www.shop.cherga.bg, стоки, включително следното: – Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на www.shop.cherga.bg, и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация; – Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с www.shop.cherga.bg, чрез интерфейса на страницата на www.shop.cherga.bg,, достъпна в Интернет; – Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от www.shop.cherga.bg,; – Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с www.shop.cherga.bg,, съгласно поддържаните от www.shop.cherga.bg, начини за разплащане. – Да получават информация за нови стоки предлагани от www.shop.cherga.bg,; – Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка; – Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на www.cherga.bg, в Интернет;
 2. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
 3. Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от www.cherga.bg, чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.cherga.bg, или друго средство за комуникация от разстояние. – По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки. – Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на www.shop.cherga.bg, и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на www.shop.cherga.bg, в Интернет. – Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия. – Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките. Цената на доставката се определя от куриерската фирма, която доставя стоките
 4. Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО- ПРОДАЖБА

Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в www.shop.cherga.bg,.
Договорът се сключва на български език.
Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес www.shop.cherga.bg,
Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при попълване на бланката за поръчка
Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.
За сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.
Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
– Влизане в системата за извършване на поръчки на www.shop.cherga.bg,
– Избиране на една или повече от предлаганите стоки на www.shop.cherga.bg, и добавянето им към списък със стоки за покупка;
– Предоставяне на данни за извършване на доставката;
– Избор на способ и момент за плащане на цената;
– Потвърждение на поръчката;

ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

 1. Правилата на настоящия раздел от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в www.shop.cherga.bg,, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.
 2. Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на www.shop.cherga.bg,.

Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на www.shop.cherga.bg,.
Стойността на пощенските и транспортните разходи, не включени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:
– В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на www.shop.cherga.bg,;
– При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на www.shop.cherga.bg, преди сключването на договора за покупко-продажба.

Доставчикът задължително посочва условията за доставка в сайта на www.shop.cherga.bg,.

Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Плащане на закупени стоки и услуги

 1. При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги, Потребителят се задължава да плати в момента на доставката на shop.cherga.bg или на неговия представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка. 2. При плащане чрез банков превод, карта или други платежни системи, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на направената поръчка и едва след като плащането бъде потвърдено се доставят поръчаните стоки и услуги. 3. Чрез системата на shop.cherga.bg се приемат само плащания чрез банкови сметки/карти в банки опериращи на територията на Република България. 4. Плащания чрез банкови сметки/карти от банки опериращи извън територията на Република България, се приемат само след писмено потвърждение от страна на shop.cherga.bg, че поръчката ще бъде изпълнена при избраните срокове и условия за плащане.
 2. a) При частично или пълно възстановяване на плащане чрез сметка/карта от банка оперираща извън територията на Република България, извършено след като е получено предварително съгласие от страна на cherga.bg, таксите по възстановяване на плащането са за сметка на shop.cherga.bg. б) При частично или пълно възстановяване на плащане чрез сметка/карта от банка оперираща извън територията на Република България, извършено без да е получено предварително съгласие от страна на shop.cherga.bg, таксите по възстановяване на плащането са за сметка на Потребителя.

Отказ от закупена стока

 1. Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 14 дневен срок от получаване на поръчката.
 2. shop.cherga.bg възстановява стойността на върнатата стока според употребата (изхабяването) и от страна на потребителя.

а) Ако стоката не е разопакована/употребена и търговския и вид не е нарушен по какъвто и да е начин – shop.cherga.bg възстановява сумата, на която стоката е закупена от потребителя.
б) Ако потребителят е разопаковал/употребил изцяло или частично поръчаната стока, с което е намалил пазарната и стойност, shop.cherga.bg възстановява намалената стойност на стоката. Намаляването на стойността в следствие на нарушена опаковка, употреба или нарушен търговски вид под каквато и да е форма се определя за всеки случай индивидуално, след получаване на стоката в офиса на shop.cherga.bg.

 1. При констатация на дефектна стока до 24ч. от получаването и и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, shop.cherga.bg се ангажира тя да бъде подменена с нова, съгласно гаранционните условия на съответния производител или да бъде възстановена платената за стоката сума. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането/замяната на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи. Транспортните и други разходи по доставката на стоката са за сметка на store.bg, същите по връщане на стоката са за сметка на потребителя.
 2. При несъответствие на стоката с основните характеристики, посочени в сайта, shop.cherga.bg възстановява платената за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи, начислени за доставката и връщането на стоката в срок от 14 дни от получаване на поръчката и не нарушен търговски вид на стоката и опаковката.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

Ако срокът не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 10 дни.

 1. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от куриерската фирма и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

Ако Ползвателя не предяви своите искания за рекламация, доставката се счита за приета и одобрена.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Виж документ: Политика за поверителност на лични данни, публикуван на сайта .Доставчикът защитава личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на www.cherga.bg,, които имат регистрация.

Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му едномесечен срок, че ги отхвърля. (Чл. 147б, ал. 3, вр. ал. 2. ЗЗП)

Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

 1. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.cherga.bg, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

 1. Настоящите общи условия за покупко-продажба и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

– при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

– по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

– едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

– при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

– при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

– Доставчикът е в правото си, без предварително предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати едностранно договора, ако установи, че Ползвателят използва www.shop.cherga.bg , в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството на Република България, общоприетите обществени, морални и нравствени норми, както и при нарушение на общоприетите правила в електронната търговия.

ОТГОВОРНОСТ

 1. Ползвателят се задължава да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), произтичащи от или във връзка с –  неизпълнение на някое от задълженията от този договор; –  нарушение на авторски, продуцентски права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост; –  неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора;
 1.  Доставчикът не носи отговорност в случаи на форсмажорни обстоятелства, непредвидени събития, проблеми с достъпа до Интернет, технически или други обективни причини.
 2.  Доставчикът не е отговорен за пробив в мерките за сигурност на техническото оборудване на сайта www.cherga.bg, за възможна последваща загуба на информация, достъп до информация и др.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 01.01.2017г

Надзорни органи

Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни
Aдpec: гp. Coфия, yл. “Ивaн Eвcтaтиeв Гeшoв” № 15,
Телефон: 02 / 940 20 46
Факс: 02 / 940 36 40
Уeб caйт: www.cpdp.bg

Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe
Aдpec: гp. Coфия, пл. “Cлaвeйкoв” №4A, eт.3, 4 и 6,
Телефон: 02 / 980 25 24
Факс: 02 / 988 42 18
Уeб caйт: www.kzp.bg

Koмиcия зa зaщитa нa кoнкypeнциятa
Aдpec: гp. Coфия, бyл. “Bитoшa” №18
Телефон: 02 / 935 61 13
Факс: 02 / 980 73 15
Уeб caйт: www.cpc.bg