Cherga BG

Музеят в Белоградчик – разкрива тайните на природата

IMG_0823За да видите вечното цвете Сръбска рамонда (Ramonda serbica Pancic) и да научите кое е единственото същество, опитало се да спаси Христос от кръста и поради това останало вечно, посетете богатата и интересна експозиция на отдел „Природа“ към Исторически музей Белоградчик.

Експозицията, отворена за посетители през 1975 г., предлага богати колекции от вкаменелости, насекоми, риби, земноводни, влечуги, бозайници и растения. Към настоящия момент тя съдържа 520 експоната, а фондът разполага с още около 2500. От тях 39 са препарати на европейски и световно застрашени видове животни, включени в Бернската конвенция, а съгласно Закона за биологичното разнообразие 128 от експонатите са със статут на застрашени от изчезване видове. Всичко това прави сбирката изключително ценна. Освен това тя помага за екологичното възпитание на местната общност и гостите на града. Показан е начинът на живот и естествените местообитания на отделните видове. Изложени са редки и застрашени видове като дропла, белоглав лешояд, черен щъркел, скален орел, видра, кафява мечка и др. Интерес сред посетителите предизвикват и гълъбът хралупар, гарванът гробар, горският бекас, бързолета и най-дребният бозайник в България и Европа – обикновената кафявозъбка. Особено атрактивни са африканската степна кокошка, алжирския кеклик, ондатрата, муфлонът, южноамериканската пираня и сбирката от тропически пеперуди.

IMG_0850В музея ще чуете интересни разкази като този за птицата кръсточовка. Според преданието тя е единственото живо същество съжалило разпънатия Христос и опитало се да го освободи. При този си опит тя изкривила човката си, а Божият син я благословил да бъде вечна. Основание за преданието дава намирането на неразложени мъртви птици. Научното обяснение на този факт е, че птицата се храни със семена от шишарки /кривата й човка е много удобна за изваждането им/, които са богати на смоли. Поради това тялото й не се разлага.

Тук ще видите и научите повече за „вечното цвете” Сръбска рамонда / Ramonda serbica pancic/ – балкански ендемит /среща се само на Балканите/ и терциерен реликт /съвременник на динозаврите/, което може да престои изсушено година и половина, а при поставянето му във влажна почва възкръсва отново. В България има само четири находища и те са в Западна Стара планина.

PIC00545.JPG

Рамонда 2

Експозиционният разказ включва и информация за образуването на природния феномен Белоградчишки скали.

През годините в отдел “Природа” е събрана богата научна библиотека, която съдържа научнопопулярна и специализирана литература с над 600 заглавия. Тя, както и актуалната информация за състоянието на зао- бикалящите ни хабитати и видове, предизвикват интерес сред ученици, студенти, научни работници и любители природозащитници. Тук може- те да научите повече и за европейското законодателство или за евро- пейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

Отделът заема достойно място в музейната мрежа на страната и се е утвърдил като културно-просветно учреждение не само от регионален, но и от национален мащаб. Той има и своя принос за правилното решаване на едни от най-важните проблеми на нашето съвремие – по- казване на природното разнообразие на Западна Стара планина, популяризиране и утвърждаване на природозащитната идея, запазване на хармонията между човека и природата.

Antoaneta Peeva

Add comment