Cherga BG

Министерството на туризма ще организира информационни дни за възможнос-тите за еврофинансиране на туристически проекти в Област Шумен

Министерството на туризма ще организира ин-формационни дни за възможностите за финан-сиране на проекти в сферата на туризма с ев-ропейски средства в Шуменска област с предс-тавители на местната управа и бизнеса. С това се ангажира министърът на туризма Николина Ангелкова по време на посещението си в реги-она, което се състоя на 31 май.
„За цялата 2015 г. е регистриран ръст от 9% на реализираните нощувки в Област Шумен в сравнение с предходната 2014 г. С 2% са на-раснали и приходите от туризъм, които за 2015 г. възлизат на 2,5 млн. лв.“, информира още министър Ангелкова. Макар че разликата е положителна, е необходимо местната власт и бизнесът да продължат активните стъпки съвместно с държавата за увеличаване на туристопо-тока в региона, подчерта министърът.
Тя обясни, че общините Шумен и Каспичан ще бъдат включени и в съвместната билборд кампа-ния на Министерството на туризма и общините за насърчаване на вътрешния туризъм, която бе-ше стартирана в началото на 2016 г. с цел промотиране на културно-историческия туризъм у нас. Областта фигурира активно и в създадения от министерството онлайн Регистър на туристи-ческите атракции, като община Шумен е вписана с общо 12 туристически обекта, а община Кас-пичан със 109.
„В края на тази година, съвместно със СОТ, Министерството на туризма ще организира и първия международен Конгрес на модерния туризъм и древните цивилизации, на който ще акцентираме върху впечатляващото културно-историческо наследство на областта“, каза още министър Ангел-кова. Тя подчерта, че се работи и по друга важна за бранша тема – развитието на кадрите в ту-ризма. От думите й стана ясно, че по време на първото заседание на новосъздадения Съвет за кадрите в туризма са били взети под внимание мненията на всички заинтересовани страни, обсъ-дени са били теми, свързани с възможностите за наемането на изпълнителски кадри от други държави за наши туристически обекти, както и въвеждането на дуалната гимназиална система на обучение.
По време на визитата си в Област Шумен министър Ангелкова се срещна с представители на мес-тната власт и бранша и посети няколко знакови за региона туристически забележителности, включително Националния историко-археологически резерват „Плиска“, Шуменската крепост, пещерата „Бисерна“ и Астрономическата обсерватория.

 

Ministry_of_Tourism_40

Add comment

74 − = 71