Cherga BG

Марияна Велкова: Насърчаваме експортния потенциал на българския бизнес

P1170417“Нашите предприятия трябва да бъдат подпомагани за работа в условията на силно конкурентна среда в рамките на ЕС”, казва Марияна Велкова, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

 

Госпожо Велкова, кои са основните приоритети в дейността на Агенцията?
Преди всичко бих искала да уточня, че Изпълнителната агенция е административна структура към Министъра на икономиката, енергетиката и туризма. И като такава реализира държавната политика за насърчаване на предприемачеството, развитието и интернационализацията на малките и средните предприятия в България.
Главните направления в дейността ни са създаването на ефективна система за усвояване на европейските средства и подобряване на експортния потенциал на предприятията, подпомагайки достъпа на продукцията им до чуждестранните пазари. Ние изпълняваме функциите на Звено за изпълнение на проекти (ЗИП), финансирани по Програма ФАР и на Междинно звено по изпълнението на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г. Дейността ни включва и администриране на Националния иновационен фонд (НИФ). Отделна дирекция отговаря за развитието и интернационализацията на малките и средните предприятия, в това число международно сътрудничество, развитие на експортния потенциал, информационно обслужване на бизнеса.

Как Агенцията стимулира бизнеса у нас?

В изпълнение на функциите на Междинно звено, ИАНМСП работи по предоставянето на финансова подкрепа за изпълнението на проекти, насочени към повишаване конкурентоспособността на българските предприятия от производствения сектор. Основните ни усилия са свързани с подготовката на предприятията за работа в условията на силно конкурентна среда в рамките на ЕС. От значение са мерките, които се предприемат за развитие на иновационна бизнес среда с висок растеж. Агенцията провежда обучения и предоставя консултантска помощ по въвеждането на европейските и международни стандарти за качество; подкрепяме внедряването и сертифицирането на международни системи за управление на качеството.
В рамките на проекта за насърчаване на интернационализацията на българските предприятия се разработва национален експортен интернет портал, който ще предоставя богата база данни на български предприятия. Важно значение се отделя на разработването на секторни стратегии за 18 приоритетни експортно ориентирани браншове. Провеждаме промоционални прояви в страната и чужбина, информационни и специализирани семинари, оказваме подкрепа за колективното участие на български компании на международни изложения. Съгласно действащата програма, за тригодишния проектен период се предвижда организиране на общо 60 търговски мисии в чужбина, както и 115 участия на международни панаири и изложения. Част от тях вече са проведени.IFE 01

В кои отрасли предприятията се развиват най-успешно?
В тази връзка направихме Анализ на състоянието и факторите за развитие на малките и средните предприятия и отражението на кризата върху тях. Той съдържа актуална информация за развитието на сектора, базирана не само на статистиката, но и на резултатите от проведеното в началото на 2011 г. национално представително социологическо проучване сред малките и средни предприятия у нас, което включва 300 фирми. Според данни на анализа, препотвърждава се тезата, че в България преобладават микропредприятията, като повече от половината са в сферата на търговията, хотелиерството и ресторантьорството, преработващата, хранително-вкусовата промишленост, текстила и облеклото, мебелите, транспорта, строителството и IT сектора.

На кои големи изложения се представиха наши фирми през миналата и началото на тази година и успешно ли беше участието им?
От началото на 2010 г. до края на май 2011 агенцията е подпомогнала участието на български предприятия в 40 панаира в чужбина. Общият брой на фирмите-участници на националните щандове в международни изложби в 16 държави е 331. Със средства от бюджета на Агенцията бяха организирани участия в 4 международни панаира: Hannover Messe в Германия, EcoBuild в Лондон, IMM в Истанбул и Venatoria в Мадрид, а със средствата по Оперативна програма „Конкурентоспособност“ – 36 национални участия.
Трудно мога да определя „големите“ изложения, тъй като всички международни панаири, в които се представиха наши предприятия, са водещи в своите браншове. Но бих могла да ги класирам според интереса към тях. Например, 24 предприятия участваха в Международната специализирана изложба за хранително-вкусова промишленост SIAL през 2010 в Париж. Почти толкова – 20 фирми, се представиха на ежегодните водещи панаири в Хановер – CeBit за информационно-комуникационна техника и Hannover Messe за индустриални технологии. Най-активни през 2010-2011 бяха предприятията от сферата на информационно-комуникационните технологии, хранително-вкусовата промишленост, парфюмерията и козметиката, мебелната промишленост. За първи път агенцията подпомогна и занаятчии, изобретатели и малки предприятия в областта на леката авиация. Сред новите държави, в които организирахме участия, са Македония (Международно изложение за медицинска, дентална и фармацевтична техника Medicine 2011), Бразилия (Международно изложение в областта на информационните и комуникационните технологии BITS South America 2011), Молдова (Международен форум за малки и средни предприятия). По-голямата част от предприятията отчитат като успешно участието си в панаирите – сключени сделки, създадени контакти, нови партньори. За това говори и засиленият интерес към участие в програмата за 2011-2012 г.

На какви условия трябва да отговарят фирмите, за да получат финансова помощ по програмите, за чието реализиране отговаря Агенцията?
IMGP0034Сред основните изисквания към всяка фирма са тези да отговаря на определението за микро, малко или средно предприятие по смисъла на закона за МСП, да няма задължения към държавния бюджет, да не получава финансиране от друг източник за същата дейност.
Класирането на допуснатите фирми се извършва по различни критерии, сред които са: български произход на продуктите, стоките и услугите, притежаване на патент за изобретение, свидетелство за регистрация на полезен модел и други. Допълнителни точки при класирането носи доказаният капацитет за изпълнение на поръчки по сключени договори.
Повече за изискванията, процедурата за подбора, пълна информация за предстоящите събития и начините на кандидатстване може да се намери на нашата интернет страница www.sme.government.bg

Add comment