Sorry, this entry is only available in Bulgarian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

image001Българската търговско-промишлена палата по принцип одобрява проекта за Национална стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. Проектът за стратегия изцяло е съобразен с принципите на Small Business Act /SBA/ на ЕС и като документ със средносрочен характер отразява хармонизирането на националната политика по отношение на малкия и средния бизнес с тази на Европейския съюз.

 

Положителни моменти в Стратегията са:

 

–  Започва със задълбочен SWAT анализ на състоянието на МСП в България

–  Посочени са тесните места в развитието на малките и средните предприятия

–  Анализирани са причините за сравнително ниската производителност на труда в България

–  Специален акцент има върху бързорастящите МСП

–  Добавен е и секторен подход към хоризонталния подход на SBA

–  Предвидени са възможности за проследяване на напредъка на страната

–  Маркирани са и някои спешни мерки за подобряване на бизнес средата за малкия и средния бизнес

–  Обоснована е необходимостта от повишаване на иновативността на икономиката и от преструктуриране й.

 

Въпреки че това е рамков документ, Палатата очаква в окончателния текст на Национална стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г.  и в годишните програми за изпълнението й да има нужната конкретика под формата на специфични мерки, тяхното финансови измерение и отговорни органи.

 

При приоритетна област „Предприемачество” се вижда, че насоките за спешни действия не са много ясни и фокусирани. Липсва дори кратко разяснение как ще бъдат извършени тези действия, въпреки че като цяло са в правилната посока.

 

Приоритетна област „Втори шанс” също е изключително важна. Тук ясно е посочено, че възможности и условията за сравнително бързо закриване на бизнес трябва да бъдат улеснени и подобрени и че трябва да се промени обществената нагласа към закриването на предприятия, като силно препоръчително е това да става навреме при наличие на негативни тенденции в развитието на конкретния бизнес, преди да е налице огромна задлъжнялост на фирмата.

 

Мерките по третата приоритетна област „Мисли първо за малките” не са толкова конкретни. Реално няма нужда от нови, скъпи проучвания, при положение че и в момента правителството се съветва с работодатели и синдикати и има обществен диалог, който обаче трябва да бъде по-интензивен и конструктивен.  Палатата препоръчва и публично обсъждане на предлаганите промени в нормативната уредба. Добре застъпено е въвеждането на т. нар. „МСП Тест”, който служи за оценка на въздействието на бъдещите законодателни и административни инициативи върху МСП. Предлагаме също предварителната оценка на въздействието на всеки нормативен акт да бъде задължителна. Това е важен ход и трябва да бъде въведен колкото се може по-скоро.

 

При четвъртата приоритетна област „Отзивчива администрация”, разписаните мерки са наложителни, а по-голямата част от целите са реалистични. Времето за плащане на трите основни данъка в момента е 2,5 пъти повече от средното за ЕС. Заложената в Стратегията цел е да се свали с 350 часа, което е амбициозно и поставя въпроса дали е реалистично изпълнимо в определения времеви период.

 

Въвеждането на електронното правителство е задължително, ако искаме да създадем модерни услуги за бизнеса, както е в развитите страни-членки на ЕС. Освен електронизацията на услугите за бизнеса, обаче, трябва да се вземат конкретни мерки за намаляване на административната тежест за фирмите – предложенията ТУК

 

Приоритетната област „Държавни помощи и обществени поръчки” съдържа три мерки:

 

1) забавянията на плащанията по обществените поръчки да бъдат напълни премахнати,

 

2) въвеждане на електронна система за обществени поръчки и

 

3) двойно увеличение на средствата по европейски фондове, насочени към МСП.

 

Първите две мерки са от голямо значение не само за малките и средните предприятия, но и за всички фирми в страната. За да проработи третата мярка трябва значително да се намали изискуемият праг за финансов капацитет, особено при микро и малките предприятия при кандидатстване с проекти, финансирани от ЕСИФ, особено като се имат предвид техните ограничени ресурси за разработване, изпълнение и отчитане на такива проекти.

 

Предлагаме широко използване на обществените поръчки за превъзлагане на всички дейности, свързани с предоставяне на услуги на малкия и средния бизнес.

 

Предложенията на БТПП за избягване на корупционни практики при обществените поръчки ТУК

 

При приоритетна област „Достъп до финансиране” отново мерките са твърде общи. Това е една от приоритетните области, в които България се представя над средното за ЕС ниво. Споменава се гарантирането на правата на кредиторите и облекчаване на условията за събиране на забавени плащания, но никъде не е посочено колко точно и по какъв начин ще бъдат облекчени. Всички проувания, проведени от БТПП сред фирмите показват, че 95% от респондентите посочват липсата на достъп до финансиране като един от най-големите проблеми, пред които се изправят. Ето защо, при тази приоритена област е необходима по-голяма конкретика.

 

При приоритетна област „Единен пазар” единствената спомената мярка, а именно – присъствието на българските малки и средни предприятия на единния пазар да бъде насърчено, е прекалено обща. Внедряването на нови стандарти и по-добрата информираност едва ли ще доведат до реализиране на тази цел.

 

И при приоритетни области „Умения и иновации” и „Околна среда” липсват конкретни мерки.

 

„Интернационализация” е приоритетната област, в която България е на последно място от страните членки на ЕС. Представени са няколко добри и сравнително конкретни мерки, като основните са съкращаване на времето за подготовка на документите за внос и износ и намаляване на разходите, свързани с тези документи.

 

При тази приоритетна област предлагаме да се набележат конкретни мерки срещу недопускане на нелоялна конкуренция чрез: нерегламентиран внос; контрабанда; внос на стоки под реалната себестойност.

 

Предвидените средства за провеждането на набелязаните мерки за интернационализация на малките и средните предприятия да се усвояват чрез обществени поръчки, провеждани при строг контрол и недопускане на нелоялна конкуренция от страна на държавни структури, които с бюджетни средства извършват дейности, които са в прерогативите на специализирани самоиздържащи се организации.

 

Палатата предлага тук да се предвидят и мерки за съдействие на фирмите за бизнес коопериране със задгранични партньори и за промотиране на продукцията им в ЕС и в трети страни. Във връзка с това предлагаме в Годишните програми за изпълнението на стратегията да се предвидят конкретни форми за сътрудничество с работодателските организации, които имат доказана експертиза в тази насока.

 

Общият извод от проекта за Стратегията е, че по повечето приоритетни области липсват конкретни мерки и начини за осъществяване на поставените цели. Документът е прекалено общ, дори за стратегия, и реално не дава достатъчно информация и насоки за действие. Липсват и конкретни срокове за изпълнение на отделните спешни мерки, което вече поставя под съмнение тяхната „спешност”.

Share Button