Cherga BG

Projects

Дата на публикуване: 31.10.2016

imagesiulh2yoao

Фондация “Черга” стартира изпълнението на проект по програма BG05М9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“. Договорът за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 бе сключен на 28.10.2016 г.

Проектът е с продължителност 18 месеца и е на стойност 91 580,00 лв.

Целта на проекта е създаване на нови работни места за най-уязвимите групи на пазара на труда. Предвижда се да бъдат назначени общо 7 безработни или неактивни лица.

Редактор

Специалист “Връзки с обществеността и реклама”

Дизайнер

Уеб администратор

Счетоводител