Sorry, this entry is only available in Bulgarian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

11ПРОЕКТ BG051PO001-5.2.10-0001 „ПОСОКА: семейство”ESF

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдещe

el_pokana_ruse

На 16.10.2013г. от 16:00 ч. в гр. Русе, ж.к. “Родина”, ул.”Сърнена гора” № 36 , ОУ”Олимпи Панов“ ще се проведе фолклорен фестивал с участието на възпитаниците от Дом „Надежда“-Русе и Комплекс за социални услуги-Русе.

Децата ще представят инструментални, вокални и танцови изпълнениq и ще посрещнат гостите с много усмивки и добро настроение. Организаторите са подготвили игри и викторини с публиката с награди, а за всички присъстващи ще има лакомства и изненади.

Фестивалът е част от кампанията „ПОСОКА:семейство част от проекта „Шанс за щастливо бъдеще финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси с подкрепата на Министерство на здравеопазването и в партньорство с Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето.

ПОСОКА: семейство” цели да създаде пилотен иновативен модел за преструктуриране на ДМСГД, който поетапно да се въведе в национален мащаб. Създава основа за извеждане на децата от 0 до 3 г. oт институциите и за осъществяване на реинтеграционни процеси на целевите групи и допринася за трайно социално включване в живота на общността.

Целта на проекта е да се подготвят за преструктуриране ДМСГД за деца от 0 до 3-годишна възраст чрез извършване на целенасочена подготвителна дейност в 8 пилотни области: Габрово, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, София, Русе, Търговище.

Предвижда се ДМСГД в пилотните градове да бъдат преструктурирани и да предлагат нов вид алтернативни социални услуги като семейно консултативни центрове, дневни центрове за деца с увреждания и заместваща грижа за деца под закрила, центрове по приемна грижа и осиновяване, специализирана резидентна услуга за заместваща грижа и спешен прием /ЦНСТ/ и центрове за майчино и детско здраве.

Кампаниията е насочена към: Родители на деца на възраст 0-3 годишна възраст от общността, които са в риск от изоставяне; Семейства на близки роднини на родителите на деца от 0-3 г., настанени в избраните за пилотни Домове за медикосоциални грижи за деца (ДМСГД); Специализиран персонал, ангажиран с грижите за децата в пилотните ДМСГД; Бъдещи родители – учениците в горна училищна възраст, млади хора от уязвими общности и др.; Местни общности, професионални и граждански организации.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерство на здравеопазването носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.

Share Button