Sorry, this entry is only available in Bulgarian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК „СТРАНДЖА”

ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА РАБОТА8162 гр. Малко Търново, ул. “Янко Маслинков” №1, тел./факс: 05952/ 36 35, e-mail: park@strandja.bg

Проект„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа””

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” ,` договор N DIR-5113326-С-004

Паркът става по-привлекателен и достъпен за посетители и туристи

Нов проект с европейско финансиране започна своята реализация по Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” Неговата насока е „Устойчиво управление и устройство на ПП Странджа”. Проектът е на стойност 7 821 000 лв. и е с продължителност 3 години, а мениджърският екип е започнал работа преди около година. Целта е да се подпомогне развитието на най-голямата защитена територия в България, чрез осъществяване на мерки по опазване и възстановяване на редки местообитания и видове.

В идейното предложение се предвижда подобряване нивото на посетителската инфраструктура, изготвяне на образователни програми и интерпретация на природното и културно наследство. Разработени са варианти за оптимизиране и повишаване качеството на управление на защитената територия.  Очакваният ефект от реализирането на проекта е подобрена, запазена и възстановена природна околна среда на територията на Парка, развита посетителска екологична инфраструктура по най-високи европейски стандарти и повишаване на интереса към природосъобразния туризъм. Особен акцент се отделя на образователните и възпитателни програми, които да създадат трайни критерии в младото поколение за необходимостта от опазване на природата и любов към нейните богатства. Осъществяването на проекта ще окаже благотворно влияние върху целия регион, ще съживи икономиката и ще създаде предпоставки за създаването на нови работни места за обезлюдаващите селища.

До края на реализацията на мащабния проект ще се работи по общо 52 дейности, разпределени в четири основни направления. Векторите са разпределени като поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи. Ще се инвестира в посетителска инфраструктура и капитално строителство, свързано с нея и за нуждите на парка. Интерпретация, образователни програми, както и Планиране на управлението са останалите насоки за реализация с европарите.

Управленският екип на Природен парк “Странджа” вечеуспя за кратко време да направи по–атрактивни и удобни за посещение част от утвърдените туристически участъци в района. Частично подновени и напълно премаркирани са 18 от най-важните и интересни маршрути, създадени през последните 15 години. Такава дестинация е „Пътят на Ясния месец”. Свързаните с нея исторически събития са довели до създаването на легендарната песен „Ясен месец веч изгрява”, известна днес като химн на Странджа.

Друг преобразен маршрут води до прочутото аязмо с лековита вода Индипасха, което се намира в недрата на планината. С изцяло нова маркировка е пътят от с. Граматиково, който минава през вековни гори, достига параклиса Св. Илия и пресича р. Велека, преди да поеме към Индипасха. Премаркирана е екопътеката „Кладара” – много живописен маршрут, спускащ се от с. Сливарово към скалистия каньон на р. Резвая. Ново-възстановени са маркировките на пътеките от с. Стоилово до долината на река Велека и до Петрова нива, както и поклонническия маршрут с. Граматиково – Папазов дол – местност Малката котвина – параклис „Св. Троица”. Това е единственото свято място в цяла България, построено върху дълбока подземна пещера, в близост до дъб на над 800 години. Разнообразени са и интересни маршрути в районите на селата Българи и Кости. Прекрасна маркировка насочва туристите и по най-екзотичния път от с. Варвара през местността Сухата чешма, през най – високия връх в Странджа – Голяма Папия, до местността Калинин врис.

Това е само една малка част от всички положителни неща, които предстои да се случат в една от най-красивите планини в Европа.

Проектът „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа” се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”: проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-С-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27. Дейността му включва разпространение на информация и осигуряване на публичност сред обществеността, съобразно задължителните изисквания за изпълнение на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПОС.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Дирекция на ПП „Странджа” и при никакви обстоятелства не може да се пирема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България,представлявано от Министерство на околната среда и водите. / http://www.ope.moew.government.bg/bg/

 

Untitled-1 copy11MOSV_LogoUntitled-1 copy

Share Button