Cherga BG

Фолклорен фестивал по проект “ПОСОКА:семейство” зарадва деца и родители в Перник

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 

11ПРОЕКТ BG051PO001-5.2.10-0001 „ПОСОКА: семейство”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдещe

IMG_9425

На 22.10.2013г. от 18:00 ч. в гр. Перник, кв.”Рудничар”, в сградата на читалище ”Рудничар“ се проведе фолклорен фестивал с участието на: Детски образователен център „Дай, бабо, огънче“ и двете фолклорни групи с художествен ръководител Румен Василев  – „Веселие“ към Народно читалище „Георги Димитров“, с. Ковачевци  и „Славена“ към Народно читалище „Лазо Стоянов“, с. Косача.

Децата от образователния център представиха стихотворения и есета, посветени на идеята на събитието – семейството, а певческите формации от с. Ковачевци зарадваха и родители, и деца с фолклорна музика от пернишкия край. За всички присъстващи организаторите бяха подготвили лакомства и изненади.

Фестивалът е част от проекта „ПОСОКА:семейство“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, с подкрепата на Министерство на здравеопазването и в партньорство с Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето.

IMG_9441

IMG_9435

 „ПОСОКА: семейство” цели да създаде пилотен иновативен модел за преструктуриране на ДМСГД, който поетапно да се въведе в национален мащаб. Създава основа за извеждане на децата от 0 до 3 г. oт институциите и за осъществяване на реинтеграционни процеси на целевите групи и допринася за трайно социално включване в живота на общността.

Целта на проекта е да се подготвят за преструктуриране ДМСГД за деца от 0 до 3-годишна възраст чрез извършване на целенасочена подготвителна дейност в 8 пилотни области: Габрово, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, София, Русе, Търговище.

Предвижда се ДМСГД в пилотните градове да бъдат преструктурирани и да предлагат нов вид алтернативни социални услуги като семейно консултативни центрове, дневни центрове за деца с увреждания и заместваща грижа за деца под закрила, центрове по приемна грижа и осиновяване, специализирана резидентна услуга за заместваща грижа и спешен прием /ЦНСТ/ и центрове за майчино и детско здраве.

Кампаниията е насочена към: Родители на деца на възраст 0-3 годишна възраст от общността, които са в риск от изоставяне; Семейства на близки роднини на родителите на деца от 0-3 г., настанени в избраните за пилотни Домове за медикосоциални грижи за деца (ДМСГД); Специализиран персонал, ангажиран с грижите за децата в пилотните ДМСГД; Бъдещи родители – учениците в горна училищна възраст, млади хора от уязвими общности и др.; Местни общности, професионални и граждански организации.

Add comment

8 + 1 =