Дата на публикуване: 31.10.2016

                            imagesiulh2yoao

Фондация „Черга“ стартира изпълнението на проект по програма BG05М9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“. Договорът за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 бе сключен на 28.10.2016 г.

Проектът е с продължителност 18 месеца и е на стойност 91 580,00 лв.

Целта на проекта е създаване на нови работни места за най-уязвимите групи на пазара на труда. Предвижда се да бъдат назначени общо 7 безработни или неактивни лица.

Редактор

Специалист „Връзки с обществеността и реклама“

Дизайнер

Уеб администратор

Счетоводител

Дата на публикуване: 10.01.2017

iulh2yoaoimages

В изпълнение на проект BG05M9OP001-1.003-0789 “Създаване на нови и устойчиви работни места за безработни и неактивни лица във Фондация „Черга” по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., след проведена процедура за избор на изпълнител, беше възложено изпълнение на дейности по осигуряване на информация, публичност и комуникация на проекта.

В тази връзка са изработени и доставени следните рекламно-информационни материали: банер със стойка – 1 бр., листовки – 100 бр.,химикали – 100 бр. – 300 лв.; плакати – 5 бр.; бележници – 50 бр. и стикери – 100 бр.

Всички материали са съобразени с изискванията на в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

Дата на публикуване: 10.02.2017 г.

iulh2yoaoimages

В изпълнение на проект BG05M9OP001-1.003-0789 “Създаване на нови и устойчиви работни места за безработни и неактивни лица във Фондация „Черга” по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. беше закупено офис обзавеждане (бюра с контейнер, столове и шкафове) и техническо оборудване (преносими и настолни компютри) за новоразкритите работни места по проекта.

Оборудването и обзавеждането беше разпределено, както следва: за 2 работни места в централния офис на Фондация „Черга“ в гр. София, ул. Самоковско шосе 2 Л, ТЦ Боила, ет. 3, за 3 работни места в офиса на фондацията в НДК и за 2 работни места в новооткрития офис в гр. Пловдив.

По проекта е предвидено назначаване на общо 7 безработни и неактивни лица. Към момента по проекта във Фондацията са назначени 5 лица от целевите групи, предстои назначаване на две лица и за останалите 2 свободни позиции.