3

LOGO_NepoznatataBulgaria

„БИК – Българска издателска компания“ АД съвместно с Община Трън, Община Брезник, Община Драгоман, Община Сливница, партньори по проекта, имат удоволствието да Ви поканят на поредицата от информационни дни за представянето на проект „Непознатата България – Откритието – Западни покрайнини”, който се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013), Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. №: BG161PO001/3.2-02/2011/028.

Информационните дни имат за цел да представят възможностите за различни видове туризъм на територията на общините Трън, Брезник, Драгоман и Сливница – екологичен, културен и поклоннически, а също така и туристическите обекти от района „Непознатата България – Откритието…“.

Целта на срещите е: да подобрят осведомеността за природното, културно и историческо наследство на територията на четирите общини, разпространение на подходяща информация сред туристическия бизнес и местното население, насърчаване на ефективната двустранна комуникация, участие и ангажиране на местния бизнес в разработването и разрешаването на общи проблеми.

Участие ще вземат: кметът на Община Трън – Станислава Алексиева, кметът на Община Сливница Васко Стоилков, кметът на Община Драгоман Андрей Иванов и кметът на Община Брезник Васил Узунов.

Информационните дни ще бъдат проведени по следния график:

– 05.06.2014г. – гр. Сливница, Община Сливница, етаж 1, Голяма заседателна зала;

– 10.06.2014г. – гр. Брезник, Читалище „Просвещение”, Малък салон;

– 24.06.2014г. – гр. Драгоман, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 12, Конферентна зала на СОУ „Христо Ботев“;

– 01.07.2014г. – гр. Трън, Народно читалище „Гюрга Пинджурова-1895г.“, вход „Камерна зала“, втори етаж.

Началният час на информационните дни във всяко община е 13:00 часа, а регистрацията на участниците ще се извърши на място, в деня на съответното събитие.

За повече информация:

Александрина Попецова, тел. 0893/329 674, e-mail: reklama1@cherga.bg

Този документ е създаден в рамките на проект с рег. № BG161РО001/3.2-02/2011/028 „Непознатата България – Откритието – Западни покрайнини”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието му се носи от община Трън и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

Share Button