Съжаляваме, този текст е наличен само на Английски (Сащ). For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Община Дупница изпълни етап 1 и етап 2 от „Интегриран проект за осигуряване на трайна интеграция на маргинализираните общности в Община Дупница”, по Договор за безвъзмездна помощ № BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0002-C0001. В рамките на това изпълнение се осъществи подготовка и провеждане на анкетно проучване. С помощта на експертите, от парнъорските организации, беше изготвена анкетна карта, която е основата за събиране на необходимата информация. При провеждане на проучването, бяха анкетирани всички лица, които са безработни и нямат регистрация в Бюро по труда. Провеждането на проучването и включването на лица в него, се извърши на доброволен принцип. При реализирането на проекта се разчита на вътрешната мотивация на лицата, продиктувана от факта, че са безработни и имат нужда работа и доходи. В края на изпълнението се изготви база данни за нерегистрираните лица и се предприеха мерки за своевременното им регистриране. Така идентифицираните лица, от проведеното проучване, бяха подкрепени със съвети и консултации, в процеса на регистрирането им в Бюрата по труда. С дейността бяха обхванати 150 лица. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси “, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Този документ е създаден в рамките на „Интегриран проект за осигуряване на трайна интеграция на маргинализираните общности в Община Дупница“ по договор за безвъзмездна помощ № BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0002-C0001., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси “, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Share Button