Съжаляваме, този текст е наличен само на Английски (Сащ). For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Picture1
Изпълнението на „Интегриран проект за осигуряване на трайна интеграция на маргинализираните общности в Община Дупница”, по Договор за безвъзмездна помощ № BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0002-C0001, включва предоставянето на услуги по професионално ориентиране, мотивационно обучение и обучение за професионална квалификация и ключови компетенции, за периода от 01.07.2015 до 31.08.2015г. Професионалното ориентиране допринася за осъществяване на избор, адекватен на потребностите на пазара на труда и на интересите и възможностите на личността. С тази дейност бяха обхванати 600 лица, от целевите групи. Чрез мотивационно обучение се даде възможност на 300 лица за придобиване и развитие на умения и знания, необходими при започване и/или възобновяване на трудовата заетост. Обучението се проведе в няколко основни направления: Специфики на пазара на труда, Подготовка на документи за кандидатстване за работа, Себеутвърждаващо поведение, Подготовка за явяване на интервю с работодател, Изготвяне на план за търсене на работа, Обсъждане на позитивни и негативни техники, като преживявания при търсене на работа, Мобилност в съвременните икономически условия на пазара на труда в региона и България, Избор на реализиране – наемен работник или упражняващ свободна професия. В Обучението за професионална квалификация и ключови компетенции бяха включени 200 лица. В тази дейност се реализираха обучения в няколко направления: Общуване на чужди езици, Дигитална компетентност, Обществени и граждански компетентности, Умение за учене. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Този документ е създаден в рамките на „Интегриран проект за осигуряване на трайна интеграция на маргинализираните общности в Община Дупница“ по договор за безвъзмездна помощ № BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0002-C0001., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси “, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Share Button