Съжаляваме, този текст е наличен само на Английски (Сащ). For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Picture1
Започна изпълнението на „Интегриран проект за осигуряване на трайна интеграция на маргинализираните общности в Община Дупница”, по Договор за безвъзмездна помощ № BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0002-C0001. В проекта са предвидени дейности за предоставяне на услуги на деца, младежи и родители за по-добра адаптация към образователната система и изискванията на пазара на труда, мерки за задържане в образователната система, както и провеждане на курсове за ограмотяване на възрастни. При изпълнението на проекта ще се разработи и ще се осъществи и регулярно проследяване и анализ на изпълнението на индивидуални планове за трайна интеграция, съдържащи конкретни мерки за осигуряване на достъп до пазара на труда, образование, социално включване и десегрегация. Предвидени са и кампания за набиране на крайните бенефициенти по проекта, организиране на публични събития, срещи и дискусии. Проектът е насочен към следните целеви групи: самотни родители, многодетни семейства, уязвими групи на пазара на труда , неактивни и търсещи работа лица, представители на етнически малцинствени групи, хора с увреждания, безработни и възрастни жени, лица в нетрудоспособна възраст. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Този документ е създаден в рамките на „Интегриран проект за осигуряване на трайна интеграция на маргинализираните общности в Община Дупница“ по договор за безвъзмездна помощ № BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0002-C0001., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси “, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Share Button