Fondation Cherga

 

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н   А К Т
(УСТАВ)
на
ФОНДАЦИЯ “ЧЕРГА”

*************************************************************

РАЗДЕЛ I: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. (1). ФОНДАЦИЯ “ЧЕРГА” е учредена с решение на учредителите на 28.11.2011 г., приемайки настоящия Учредителен акт, с който учредителите безвъзмездно предоставят имущество под формата на парични средства в размер на 100,00 лв. (сто лева) за постигане на целите на Фондацията, убедени в необходимостта от създаването на реални условия за младите хора за повишаването на знанията и уменията им, стимулиране на културните и творческите им интереси и насърчаване на предприемачеството им.

(2). Наименованието на фондацията е: ФОНДАЦИЯ „ЧЕРГА”, като наименованието може да бъде изписвано и с латински букви по следния начин: FONDATSIA CHERGA” (“CHERGAFOUNDATION).

(3). ФОНДАЦИЯ “ЧЕРГА”, наричана по-нататък в текста за краткост “Фондацията”, се учредява за обединяване усилията на физически и юридически лица от страната и чужбина за постигане на посочените в настоящия Учредителен акт цели и задачи, като развива своята дейност като организация с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, в съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

(4). Фондацията е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел, самоопределило се съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност и има седалище и адрес на управление, както следва: гр. София, район Младост, кв. Горубляне, бул. „Самоковско шосе“ 2Л, ТЦ „Боила“, ет. 3.

(5). Фондацията има собствен печат и може да издава свой официален бюлетин с материали за популяризиране на дейността си.

(6). Дейността на Фондацията не се ограничава със срок.

 

ЦЕЛИ НА ФОНДАЦИЯТА И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

 

Чл. 2. Фондацията е учредена за постигането на следните цели:

(1) Социално подпомогане, Развитие на гражданското общество

Социални услуги, съобразени с българското законодателство, ориентирани към уязвими и социално слаби групи, хора в неравностойно положение, бежанци и др., дейности по адаптация и осигуряване на подкрепа, обучителни дейности за професионалисти, родители и деца в риск;

Развитие на граждански инициативи и повишаване на  информираността на обществеността по приоритетните области от живота;

Защитата правата на човека, социалната интеграция и личностната реализация;

Превенцията на социалното изключване и социална интеграция на хората в неравностойно положение, деца и младежи;

Публичност в управлението чрез въвеждане и работа по регламенти, показващи пълна прозрачност за вземане на решения на всички нива. Изграждане на системи за противодействие на корупционни практики и създаване на предпоставки за елиминирането на такива;

Стимулиране гражданската активност в условията на членство на България в Европейския съюз – стопански и поведенчески модели;

Привличане обществеността в процеса на вземане на решение на местно и национално ниво по значими и актуални въпроси на гражданското общество;

Осигуряване на прозрачност в дейността на организацията и налагане на механизми, гарантиращи изпълнението на волята на учредителите и дарителите;

Сътрудничеството между общините, нестопанските организации и бизнеса за устойчиво развитие на информационното общество в различни сфери;

Развитие на информационното общество в технологичната, икономическата, социалната и културната сфери.

(2) Туризъм, традиции, изкуство, култура, занаяти, история

Запознаване и популяризиране на природните, културни и исторически забележителности в България и по света. Развитие на жизненоспособен туризъм, включително организиране на маркетингови и информационни кампании;

Развитие и диверсификация на културния и селски туризъм;

Популяризиране на културното и историческото наследство, включително нематериалното;

Съживяване, насърчаване и развитие на традиционни занаяти и обичаи;

Изграждането на капацитет и насърчаване на предприемачеството в областта на културните и творческите индустрии;

Популяризиране и предизвикване на интерес и организиране на занимания и дейности с театрално, филмово, художествено и ораторско изкуство, литература и музика и перспективи за развитие в областта на културата;

Приложение на информационните технологии за създаване на проекти в областта на изкуството, традициите и културата;

Трансгранични сътрудничество – Развитие на междукултурния и международен диалог и мобилности, устойчив туризъм и развитие на туристически продукти.

(3) Младежи и деца

Развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура и спорта;

Създаване на условия за повишаване знанията и уменията на млади хора за работа с продукти на информационните технологии;

Развитие на младежко доброволчество, повишаване на гражданската активност, развитие на младите хора в малките населени места и селските райони;

Сътрудничеството и взаимодействието между културни и образователни институции и организации, ориентирано към младите хора;

Инвестиции в образование и обучение, ориентирани към постигане на социално-икономическо въздействие върху младите;

Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора, подобряване на достъпа до информация;

Създаване и оптимизиране на системи за обучение, повишаване на квалификацията и тестване на знанията;

Образователни услуги и обучение за изучаване на чужди езици, информационни технологии и занаяти;

Трансгранично сътрудничество – създаване на форми, структури и контакти между хора, институции и организации със страните, съседки на България – стопански, културен и образователен обмен.

(4) Околна среда, екология и природосъобразен и здравословен начин на живот, спорт

Подпомага и подкрепя опазването на околната среда, съхраняването и ефективото управление на природните ресурси и прилагането на принципите на устойчиво развитие в местен, национален и международен мащаб;

Инициативи и дейности за насърчаване на здравословния начин на живот и подобряване качестовото на живот в страната;

Защита на човешкото право на чиста и здравословна околна среда на международно, национално и местно равнище;

Развитие на спорта в свободното време; създаване на мотивация на децата и възрастните за участие в спортни занимания;

Популяризиране значението и ролята на спорта и здравословния начин на живот;

Трансгранично сътрудничество.

(5) За постигане на своите цели Фондацията може да извършва и всяка друга дейност, разрешена от закона, както и да участва в други организации и дружества, с цел постигане на целите на Фондацията.

Чл. 3. Партньори на Фондацията за постигане на целите й могат да бъдат международни програми и институции, българската централна и местна власт, юридически лица с нестопанска цел, образователни центрове и учебни заведения, бизнес организации и фирми.

Чл. 4. Съветът на учредителите на Фондацията, въз основа на настъпващите в българското общество промени и с оглед оптимално постигане на заложената в чл. 2 мисия и цели, взема решения за съответни промени в целите, определени в чл.2, които да са съвместими със статута й на организация с нестопанска цел извършваща общественополезна дейност.

Чл. 5. За осъществяване на целите си Фондацията може да членува в български, чуждестранни и международни организации, да участва в други форми на партньорство, които могат да подпомагат дейността й.

Чл. 6. (1). Средства за постигане на целите и извършване дейността на Фондацията са:

 1. Организиране и Провеждане на международни и национални:

• благотворителни прояви и кампанни и набиране на средства за постигане на целите и извършване на обществено полезна дейности;

• работни срещи, семинари и конференции;

• обучения, образователни услуги, детски лагери;

• публични събития, конкуси, концерти, събори, изложби, изложения и форуми;

• туристически и журналистически турове, възстановки и представяне на туристически атракции и продукти;

• уъркшопи, театрални постановки, демонстрации и представяне на традионни занаяти и ритуали;

 1. Организиране и провеждане на маркетингови и информационни кампании;
 2. Набиране и разпространение на информация, свързана с осъществяването на български и международни програми и във връзка с изпълнение на целите на Фондацията;
 3. Създаване и разпространение на печатни и електронни издания, публикации и информационни материали, радио и телевизионни предавания, както и списването и финансово подпомагане на рубрики с природо-научна, техническа и икономическа тематика, включително и такива в Интернет. Публикуване на доклади и други разработки, свързани с дейността;
 4. Създаване и разпространение на филми, видео и аудио клипове, фотографски снимки;
 5. Изработване на експертни становища и анализи, организиране на дебати и представяне на предложения за промени в нормативната уредба;
 6. Организиране на проучвания и осъществяване на изследователски проекти;
 7. Оказване на методологическа и техническа помощ;
 8. Създаване на информационни мрежи;
 9. Учредяване и предоставяне на стипендии и награди, във връзка с постигане целите на Фондацията и за подпомагане на образованието на млади хора;
 10. Привличане на експерти, специалисти, партньори и доброволци, за подпомагане дейността на Фондацията;
 11. Участие в разработване и реализиране на проекти на партньорски организации;
 12. Осъществяване контакти със сродни организации в страната и в чужбина;
 13. Създаване и развитие на образователни центрове, кабинети и центрове за подкрепа и подпомагане на възрастни и деца в неравностойно положение;
 14. Подпомага създаването, изграждането и модернизацията на културни, туристически и информационни центрове, читалища, библиотеки, както и Интернет-базирани бази данни, със свободен достъп и свободно (отворено) съдържание;
 15. Подпомага творчески проекти, разработването и реализацията на новаторски идеи и проекти в областта на изкуството, технологиите и образованието;
 16. Фондацията насърчава споделянето на знания и изграждането на гражданско общество чрез провокиране на творческата и техническата креативност на младежта и на хората в зряла и активна възраст.
 17. Организиране на различни форми на обучение;
 18. Провеждане на работни срещи, семинари и конференции;
 19. Набиране и разпространение на информация, свързана с осъществяването на български и международни програми в областта на компютърното обучение;
 20. Създаване и разпространение на печатни и електронни издания, публикуване на доклади и други разработки, свързани с дейността;
 21. Изработване на експертни становища и анализи, организиране на дебати и представяне на предложения за промени в нормативната уредба, водещи до промяна в политиките за образование и култура на младите хора;
 22. Организиране на проучвания и осъществяване на изследователски проекти;
 23. Оказване на методологическа и техническа помощ;
 24. Създаване на информационни мрежи;
 25. Предоставяне на стипендии за подпомагане на образованието на млади хора с изявени таланти и способности, както и на млади хора от социално уязвими групи.
 26. Осигуряване на обучение в областта на компютърната грамотност, професионалната реализация, грамотността и обучение за подпомагане на социалната интеграция за деца и младежи в неравнопоставено социално и етническо положение.

(2). Целите на Фондацията могат да бъдат постигнати и посредством извършването на допълнителна стопанска дейност, незабранена от закон, при условие, че същата е свързана с предмета на основната дейност и приходите от нея се разходват изцяло за постигане на целите на Фондацията. Фондацията може да извършва продажба на материални активи или дарено имущество, от чиито приходи не се разпределя печалба за учредителите на Фондацията, а се подпомага финансово дейността й.

 

РАЗДЕЛ II: СТАТУТ НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ И ДАРИТЕЛИТЕ

УЧРЕДИТЕЛИ

Чл. 7. (1). Учредители на Фондацията са лицата, взели решение за учредяване на Фондацията и подписали се под настоящия Учредителен акт, които са членове по право на Съвета на учредителите и се ползват от правата, предоставени им от Учредителния акт и закона.

(2). Учредител отпада като член на Съвета на учредителите, когато писмено с молба до Съвета на учредителите, пожелае да бъде освободен от участия в събрания и взимане на решения.

ДАРИТЕЛИ

Чл. 8. (1). Дарителството във Фондацията е доброволен, безвъзмезден и хуманен акт, извършен от дарители – български или чуждестранни физически или юридически лица, които споделят целите на Фондацията и приемат тя да разпределя и предоставя дареното имущество на лицата, които подпомага в съответствие с разпоредбите на този Учредителен акт и закона.

(2). Договорите за дарение се подписват от председателя на Настоятелството. В случаите, когато след подписването на договора възникнат основателни съмнения за целесъобразността и/или законосъобразността на дарението въз основа на критериите, посочени в чл.12, ал.2, по решение на Настоятелството договорът се прекратява, а полученото имущество се връща незабавно на бившия дарител на Фондацията.

 

ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ

Чл. 9. Всеки Учредител има право:

 1. да участва в Съвета на учредителите на Фондацията с право на глас по всички обсъждани въпроси;
 2. да бъде избиран в органите на Фондацията;
 3. да гласува, когато обсъжданите въпроси изискват това;
 4. да бъде информиран за дейността на Фондацията.

 Чл. 10. Всеки Учредител е длъжен да съдейства с дейността си за постигане на целите на Фондацията. Никой Учредител не отговаря лично за задълженията на Фондацията.

ПОЧЕТЕН ДАРИТЕЛ

Чл. 11. (1). Дарителите на Фондацията са обикновени и почетни.

 (2). За почетен дарител на Фондацията може да бъде удостоена лице, чието дарение може и да не е в значителен размер, но е оказало значимо съдействие на Фондацията или на обществото. Почетният дарител присъства на заседанията на Съвета на учредителите на Фондацията и има право на становище по въпроси свързани с постигане на целите й.

 

РАЗДЕЛ III: ИМУЩЕСТВО НА ФОНДАЦИЯТА

 

Чл. 12. (1). Първоначалното имущество на Фондацията се набира и се състои от първоначално безвъзмездно предоставените средства от Учредителите в размер на 100,00 лв. (сто лева), предоставени от Учредителите както следва:

 • Антоанета Пеева Желязкова, ЕГН 6606147630 – 40,00 лв. (четиридесет лева);
 • Димитър Николов Желязков, ЕГН 7407279086 – 30,00 лв. (тридесет лева);
 • Женя Димитрова Парова, ЕГН 5510056679 – 30,00 лв. (тридесет лева).

Посочените безвъзмездно предоставени средства се внасят в набирателна банкова сметка на името на Фондацията

(2). В хода на осъществяване на своята дейност имуществото на Фондацията се набира и се състои от:

 1. парични или материални целеви дарения или спонсорство от страна на дарители или спомоществователи, които не са Учредители;
 2. целеви допълнителни дарителски вноски на Учредителите или трансформираните от тях материални блага и активи;
 3. завещания в полза на Фондацията на парични средства или материални блага;
 4. приходи от наеми на движими и недвижими вещи на Фондацията;
 5. самофинансиране на уставната дейност;
 6. приходи от инцидентна дейност, свързана с предмета на дейност, а именно: продажба на материални активи, както и на дарено друго имущество в нейна полза, с цел разходване на получените средства за постигане на определените в настоящия Учредителен акт цели, от чиито приходи не се разпределя печалба за Учредителите или други лица, а се подпомага финансово дейността на Фондацията.
 7. Приходи от извършването на допълнителна стопанска дейност, незабранена от закон, при условие, че същата е свързана с предмета на основната дейност и приходите от нея се разходват изцяло за постигане на целите на Фондацията

(3). Фондацията може да откаже приемането на дарения и завещания, ако са направени под неприемливи условия или условия, противоречащи на целите и разпоредбите, съдържащи се в Учредителния акт или във вътрешните правила за организацията на дейността й, както и на правилата за контрол и предотвратяване изпирането на пари. Компетентен орган в това отношение е Настоятелството.

Чл. 13. (1). Разходването на средства за дейността на Фондацията става единствено за постигане на целите, посочени в Чл. 2 от този Учредителен акт.

(2). Осъществяването на дейности по Чл. 6 от този Учредителен акт се извършва в зависимост от финансовите възможности на Фондацията, в съответствие с приетите от Настоятелството стратегия и приоритети.

(3) За безвъзмездно разходване на имуществото на Фондацията е необходимо мотивирано решение, взето от върховния орган на организацията – Съвета на учредителите с мнозинство минимум 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:

 1. лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 2. лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението;
 3. юридически лица, финансирали организацията до 3 години преди датата на вземане на решение;
 4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения;

(4). Фондацията не може да сключва сделки с лицата по ал. 3, т. 1, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на Фондацията или са сключени при общи условия, публично обявени.

Чл. 14. Фондацията не може да участва като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества.

Чл. 15. Фондацията не може да разпределя печалба. Натрупаните във Фондацията резерви могат да бъдат ползвани единствено за осъществяване на определената с този Учредителен акт дейност.

Чл. 16. Решенията за разпореждане с недвижимото имущество, собственост на Фондацията, се вземат от Съвета на учредителите.

Чл. 17. Имуществото се води на отчет от Настоятелството, като всички направени дарения се вписват в специална “Книга за дарения”. Настоятелството отговаря за разходването на имуществото пред Съвета на учредителите, като извършените разходи трябва да бъдат подчинени на целите и предмета на дейност на Фондацията, в съответствие с решенията на Съвета на учредителите и действащото българско законодателство.

Чл. 18. (1). С цел запазване или увеличаване на имуществото на Фондацията, същата след решение на Съвета на учредителите може да учредява или да участва в учредяването на други организации с идеална цел.

(2). Настоятелството може да гласува решения за влагане на имущество на Фондацията в недвижими имоти, банкови депозити или права върху дялови вноски. Влагането на имуществото трябва да гарантира достатъчен доход за увеличаване и запазване на имуществото.

Чл. 19. Дейността на Фондацията и нейното имущество не могат да се използват за политически цели под каквато и да е форма.

Чл. 20. Всички парични средства се депозират от Председателя на Настоятелството в открита на името на Фондацията банкова сметка. Теглене на суми от сметката се извършва от Председателя на Настоятелството или упълномощено от него лице, след решение на Настоятелството.

Чл. 21. До края на м. Март всяка година, Настоятелството е длъжно да представи пред Съвета на учредителите годишен финансов отчет и баланс за набраните и разходваните през изтеклата календарна година парични средства и имущество.

 РАЗДЕЛ IV: ОРГАНИ НА ФОНДАЦИЯТА

ВИДОВЕ ОРГАНИ НА ФОНДАЦИЯТА

Чл. 22. Органи на Фондацията са:

 1. Съвет на учредителите – върховен орган на Фондацията;
 2. Настоятелство – управителен орган на Фондацията;
 3. Председател на Настоятелството – изпълнителен орган, представляващ Фондацията;

 

СЪВЕТ НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ. ПРАВОМОЩИЯ

Чл. 23. (1). Съветът на учредителите се състои от подписалите този Учредителен акт учредители и приетите за членове Почетни дарители. Дарителите юридически лица се представляват от законния си представител или изрично упълномощено лице.

(2). Първият Съвет на учредителите се състои само от подписалите настоящия Учредителен акт учредители, като съставът му може да се попълва с почетни дарители.

(3). Съветът на учредителите има следните правомощия:

 1. изменя и допълва настоящия Учредителен акт ;
 2. приема други вътрешни актове;
 3. приема решение за числения състав на Настоятелството, избира за срок от три години и освобождава членовете на Настоятелството на Фондацията и Председателя на Настоятелството и приема годишните отчети за дейността им;
 4. взема решение за прекратяване на дейността на Фондацията;
 5. решава цялостно безвъзмездно разпореждане с имуществото, собственост на Фондацията;
 6. одобрява годишния план и бюджет за дейността на Фондацията;
 7. отменя решения на други органи на Фондацията, които противоречат на закона, Учредителния акт или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Фондацията;
 8. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 9. взема решение за участие в други организации;
 10. решава и други въпроси в хода на дейността на Фондацията, които не са от изключителната компетентност на останалите органи.

(4). Правата по предходната алинея, т. 1, 3, 4 и 9 не могат да се възлагат на други органи на Фондацията.

(5). Решенията на Съвета на учредителите са задължителни за другите органи на Фондацията.

(6). Решенията на органите на Фондацията, които са взети в противоречие с Учредителния акт, закона или предходно решение на Съвета на учредителите могат да бъдат оспорвани пред Съвета на учредителите по искане на заинтересуван член на Съвета на учредителите или на орган на Фондацията, или друго заинтересовано лице, отправено в месечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

 

СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪВЕТА НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ

Чл. 24. (1). Съветът на учредителите се свиква по инициатива на всеки един от членовете му на заседания най-малко един път годишно, когато се приема годишния финансов отчет, доклада за дейността на Фондацията и отчетите на останалите нейни органи.

(2). Извънредни заседания могат да се свикват и по искане на Председателя на Настоятелството.

(3). Съветът на учредителите се свиква с писмена покана, подписана от съответното оправомощено лице, в която се посочват дневния ред, деня, часа и мястото на провеждане, както и по чия инициатива се свиква събранието. Поканата се изпраща по пощата с обратна разписка на адреса на всеки от членовете на Съвета на учредителите или им се представя лично най-малко една седмица преди насрочената дата.

(4). Събранието на Съвета на учредителите се счита законно, ако присъстват повече от половината от всички негови членове. Ако не се яви нужния брой членове, събранието се отлага за един час по-късно и се провежда като законно при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

Чл. 25. (1). В Съвета на учредителите на Фондацията всеки член има право на един глас.

(2). Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Съвета на учредителите, въз основа на писмено пълномощно, като преупълномощаване не се допуска.

(3). Всички решения на Съвета на учредителите се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите, но за изменение на Учредителния акт, за прекратяване на Фондацията или за сливането й с друго юридическо лице с нестопанска цел или за събиране на допълнителни целеви вноски от Учредителите е необходимо винаги мнозинство не по-малко от 2/3 от състава на Учредителите, подписали настоящия Учредителен акт, а в случаите на напуснал учредител – не по-малко от 2/3 от състава на Съвета на учредителите.

(4). По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред не могат да се вземат решения, освен ако на Съвета на учредителите присъстват всички оправомощени лица с право на глас   и същите са съгласни да се гласува.

 

НАСТОЯТЕЛСТВО

Чл. 26. (1). Настоятелството се състои от три или повече физически или юридически лица които приемат да работят за целите на Фондацията, притежават необходимия опит, контакти и качества и се избират с явно гласуване от Съвета на учредителите за срок от три години. Юридическите лица, които са дарители на Фондацията, могат да посочват за членове на Настоятелството и лица, които не са техни законни представители, при условие, че последните заявят, че приемат да бъдат членове на Настоятелството.

(2). Съветът на учредителите избира Председател на Настоятелството, с мандат на длъжността от три години. Председателят на Настоятелството може да бъде преизбиран на длъжността без ограничения.

(3). Съветът на учредителите може да прекрати предсрочно с решение мандата на някой от членовете на Настоятелството при следните случаи:

 1. постъпила мотивирана молба;
 2. извършено престъпление, установено с влязла в сила присъда и наложено наказание лишаване от свобода, чието изпълнение не е отложено;
 3. системно неизпълнение на функциите по Учредителния акт и/или нарушаване на разпоредби на Учредителния акт .

(4). На мястото на освободения член с прекратен мандат, Съветът на учредителите избира нов член. Промените се вписват в съответните регистри.

Чл. 27. Настоятелството:

 1. осигурява изпълнението на решенията на Съвета на учредителите;
 2. контролира изпълнението на взетите от Съвета на учредителите решения;
 3. предлага стратегия и приоритети за развитието на Фондацията;
 4. дава съгласие за разпореждане с имущество на Фондацията при спазване на изискванията на Учредителния акт ;
 5. изготвя годишен план и бюджет за дейността на Фондацията и го представя пред Съвета на учредителите за одобрение;
 6. подготвя и внася за гласуване в Съвета на учредителите годишния отчет за дейността и баланса на имуществото на Фондацията;
 7. организира дейността на Фондацията;
 8. взема решения по въпроси, които по закон или съгласно Учредителния акт не спадат в правомощията на други органи;
 9. изпълнява задълженията, предвидени в Учредителния акт и закона.

Чл. 28. (1). Заседанията на Настоятелството се свикват и ръководят от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Настоятелството по писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако Председателят не свика Настоятелството в седмичен срок, то свикването се извършва от заинтересованите членове, поискали свикването.

(2). Настоятелството може да взема решения, ако на заседанието присъстват повече от половината негови членове.

(3). Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъжданията и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява от председателстващия заседанието в протокола.

(4). Решенията в Настоятелството се вземат с обикновено мнозинство. При равенство на гласовете решаващ е гласът на Председателя.

(5). Настоятелството може да вземе решение и неприсъствено, ако протоколът за взетото решение бъде подписан от всички негови членове без забележки и възражения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО

Чл. 29. (1). Председателят на Настоятелството, се избира от Съвета на учредителите.

(2). Председателят представлява Настоятелството и го ръководи по право. При отсъствие на Председателя, Настоятелството се представлява от посочен от него друг член.

Чл. 30. (1). Председателят на Настоятелството осъществява оперативната дейност по управлението и представителството на Фондацията, като я представлява при взаимоотношенията й с всички трети лица. При отсъствие на Председателя на Настоятелството, Фондацията ще се представлява от посочен от него член на Настоятелството, за което издава надлежно пълномощно в писмена форма.

(2). Председателят на Настоятелството се избира и освобождава по решение на Съвета на учредителите, взето с мнозинство от 2/3 от всичките му членове.

(3). Председателят на Настоятелството има следните правомощия:

а) организира и ръководи дейността на Фондацията;

б) взема решение за назначаване и освобождаване на служители, сключва и прекратява договори с тях;

в) спазва Учредителния акт и изпълнява решенията на Настоятелството и Съвета на учредителите;

г) разпорежда се с бюджета на Фондацията за изпълнение на приетия годишен план за дейността при спазване на вътрешните правила, взетите от Настоятелството и Съвета на учредителите решения и поетите пред дарителите задължения;

д) отговаря за воденето на счетоводството на Фондацията;

е) осъществява други дейности, които според закона или Учредителния акт не са от компетенцията на другите органи на Фондацията.

 

РАЗДЕЛ V: ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 31. Фондацията може да прекрати своята дейност по решение на Съвета на учредителите или от съда по месторегистрацията си, в съответствие с предвидения законов начин.

Чл. 32. Едновременно с прекратяването на дейността на Фондацията се започва процедура по ликвидацията й, съгласно текстовете на ЗЮЛНЦ.

 

РАЗДЕЛ VІ: ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА КНИГИ:

Чл. 33. (1). Във Фондацията се водят “Книга за даренията” и книги за протоколите от заседанията на Съвета на учредителите и на Настоятелството, които се подписват от протоколчика и водилия събранието или заседанието.

(2). Ежегодно Настоятелството изготвя доклад с данни относно:

а. осъществените дейности, връзката им с целите и програмите на Фондацията и постигнатите резултати;

б. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства за Фондацията;

в. финансовия резултат.

 

РАЗДЕЛ VIІ: ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 34. Този Учредителен акт влиза в сила с подписването му от Учредителите на Фондацията.

Чл. 35. За неуредените в Учредителния акт въпроси се прилагат съответните разпоредби на ЗЮЛНЦ и действащото българско законодателство.

Чл. 36. Настоящият Учредителен акт се състои от 10 страници и е приет от Учредителите на 28.11.2011 г.

 

УЧРЕДИТЕЛИ НА ФОНДАЦИЯТА:

АНТОАНЕТА ПЕЕВА ЖЕЛЯЗКОВА:

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЖЕЛЯЗКОВ:

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА ПАРОВА: