331122

Областна администрация Благоевград ще работи за подобряване управлението на човешките си ресурси и за внедряване на нови методи за управление на персонала  в партньорство с администрацията на Солун.

Проектът стартира на 03.10(октомври) 2013 г.  с брифинг в Областна администрация – Благоевград от 11:30ч.

Целта е да се подобри работата на държавната администрация в реализирането на ефективни политики и качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост. Проектът е финансиран по приоритетна ос II. “Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.5. „Транснационално и междурегионално сътрудничество” на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г., Изпълнението на заложените цели ще доведе до подобряване на системите за управление на човешките ресурси в Областна администрация – Благоевград чрез изучаване и прилагане на опита на Областна администрация – Солун. Това ще стане посредством провеждане на изследвания, дискусионен форум, кръгла маса, семинари и обучения успоредно на ръководните кадри и на останалите служители от областна администрация. Участие в представянето на проекта ще вземат:

  • г-н Муса Палев, областен управител, Областна администрация–  Благоевград
  • г-жа Дияна Атанасова, главен секретар, Областна администрация–  Благоевград
  • г-н Апостолос Дзизикостас, областен управител на област „Солун“
  • проф. Васил Жечев, ректор на Колежа по туризъм – Благоевград, изпълнител на на поръчка за услуга за „Анализи изследвания, семинари и обучения“ по проекта

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа  на  Оперативна програма  „Административен капацитет“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

Share Button